Hejmpaĝo > Notre programme > RUBRIKO

RUBRIKO

ĵaŭdo 6a decembro 2007

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca da de el en eo es fr hu it lt nl pl pt sv

To jest wersja programu Federacji z 2003 r., obecną wersję można zobaczyć w języku Esperanto.

WPROWADZENIE

Źródłowa historia europejskiej konstrukcji jest dla naszego ruchu wyzwaniem aby ustanowić prawdziwą europejską międzynarodową demokrację, której celem jest szczęście należących do niej narodów i obywateli i wskazanie drogi do ustanowienia pokojowej struktury świata.

Od jakości i efektywności tej demokracji zależy sprawiedliwe traktowanie wszystkich innych aspektów europejskiej polityki.
Obecną Europę większość jej obywateli ocenia jako niedoskonałą, a nawet nieznośną.
My uznajemy za zasadne te publiczne skargi na deficyt demokracji. To jest powodem wielu trudności dla europejskich obywateli.
W końcu, ten deficyt demokracji przeszkadza w przyswojeniu europejskiej identyczności tak dla jej obywateli jak też dla pozostałego świata.

Nasz program « aby rozwinąć demokratyczność według europejskiej miary » pochodzi więc od tego stwierdzenia, i jest kluczem do prawdziwego założycielskiego aktu, zmierzającego de europejskiej demokracji i jej skuteczności.
Na gruncie politycznym bronimy idei, że demokracja jest konieczna, abyśmy mogli być dumni z naszego europejskiego obywatelstwa.
Bronimy idei, że to obywatelstwo nie może być budowane na gruzach naszych narodowych, regionalnych tożsamości.
Musimy być strażnikami kulturowej różnorodności, wielojęzyczności. Europa nie może wprowadzać nowej hegemonii, nowego poddaństwa swoich obywateli.

Oto nasz program ; w obecnym stanie zawiera on cele, narzędzia, środki, wskazówki. Nie mamy ambicji odpowiedzieć na wszystkie punkty politycznego gospodarowania. Jego intencją jest konieczna pierwszoplanowość następujących po sobie osiągnięć, w celu realizowania demokratycznej polityki. Wierzymy, że jeśli te punkty będą realizowane, przełoży się to na demokratyczny proces właściwych dróg politycznych dla obywateli.

1. PIERWSZYM KRYTERIUM DEMOKRACJI JEST PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH RACJI

Nie wystarczy go tylko proklamować.
Aby być wiarygodnymi w naszym zaangażowaniu na temat tego postulatu, konieczne jest zaproponowanie środków do zapewnienia tego prawa dla każdego europejskiego obywatela bez względu na narodowość, język, stan majątkowy, itp.
Nasza oryginalność w stosunku do innych partii, deklarujących w swoich programach budowę demokracji zawiera się w tym, że deklarujemy jako konieczność używanie neutralnego języka jako języka roboczego w parlamentarnych komisjach i jako języka pomostowego w porozumiewaniu się wszystkich europejskich obywateli między sobą. Stwierdzamy nieefektywność zapisanej wielojęzyczności dominujących języków, systemu, który faktycznie prowadzi do dominacji języka angielskiego. My chcemy Europy bez hegemonii.

Jesteśmy pragmatyczni i jasno wyrażamy naszą propozycję :
Niech każdy dalej pielęgnuje i rozwija własny język bez ekonomicznych, politycznych i kulturowych przeszkód.
Niech każdy ma możliwość bezpłatnie z minimalnym nakładem trudu nauczyć się międzynarodowego, neutralnego języka, esperanto.
Oczywiście każdy będzie miał możliwość i wolną wolę uczyć się tylu innych obcych języków, ilu będzie chciał, ale bez przymusu to znaczy dla swojej własnej przyjemności i kulturowego bogacenia się.

Ważność tego językowego postulatu, aby budować europejską demokratyczność może być ilustrowana następująco :
- Komisje są teoretycznie dwu- albo trzyjęzyczne, ale praktycznie, z powodu tzw. efektywności, zaczynają pracować jednojęzycznie, z korzyścią dla mówiących po angielsku.
Sytuacja taka oczywiście obciąża saldo efektywności i demokratyczności obrad oraz podporządkowuje końcowe decyzje wpływom jedynej językowej, kulturowej i politycznej grupy.
Zauważmy, że kraj ten najczęściej przeciwstawiał się budowaniu europejskiej struktury. Warto też podkreślić, że ta dominacja podczas debat, a nawet informacja w tym języku jest szczeliną ofiarowaną dla wielkich Stanów Zjednoczonych, które nigdy nie ukrywały swojego niezadowolenia z powodu urzeczywistniającej się konkurencyjności Unii Europejskiej na ekonomicznym i politycznym terenie.

- Jeśli chodzi o efektywność, używanie języka angielskiego jest kalectwem obciążającym europejski rozwój ekonomiczny.
Możemy tu wskazać ujemny bilans kosztów w porównaniu z efektywnością, a do tego wiele niesprawiedliwości.
Możemy stwierdzić, że inwestowanie systemu szkolnictwa, a potem także przedsiębiorstw w regionach nie anglojęzycznych stanowi ekonomiczne kalectwo.
Mowa tu o prawdziwym językowym podatku, płaconym przez większość europejskich obywateli z zyskiem dla tych, którzy nie muszą go płacić, będąc od urodzenia anglojęzyczni, a korzystają z tego angielskie i amerykańskie przedsiębiorstwa.

- Zatrudnienie w dziedzinach naukowych, handlowych, politycznych, także europejskich funkcjonariuszy odbywa się według językowych preferencji, o czym często świadczy zamieszczane wymaganie « english mother tongue » (ze znajomością angielskiego jako języka ojczystego) w ogłoszeniach o zatrudnieniu w europejskich a nawet narodowych instancjach.
Takie anonse powinny być karalne, ponieważ zawierają treści przeciwko prawom człowieka i obywatela.

Oto niespodzianka, drodzy Europejczycy ; są inne rozwiązania aby przerwać milczenie i przeszkodzić szkodzie jaką chce się zrobić nam i następnym generacjom !

W rzeczywistości jedynie umiejętność czytania technicznego języka angielskiego jest konieczna i wystarczająca dla technika, inżyniera, badacza. Można więc, jeśli chodzi o użyteczność, zmniejszyć liczbę godzin lekcyjnych języka angielskiego do jednej czwartej w szkolnych programach nauczania, tym bardziej, że to szkolne nauczanie wcale nie gwarantuje (nawet przeciwnie) budowania europejskiej demokracji.

Szansą jest egzystujący od 121 lat język komunikacyjny esperanto, który już okazał się skuteczny w międzynarodowych kontaktach tak w życiu codziennym jak i w różnych naukowych dziedzinach.

Ten politycznie neutralny język, którego można się względnie szybko nauczyć w rekordowo krótkim czasie – także współczesnymi pedagogicznymi metodami – jest gwarancją dla wzajemnego szacunku między obywatelami, używającymi różnych języków ojczystych, jeśli chodzi o prawo wyrażania swoich opinii i zainteresowań.

Ponieważ nauka esperanta wymaga mniejszych nakładów (dziesięciokrotnie mniej godzin nauczania), nowa polityka językowa robi się łatwo możliwa do sfinansowania z natychmiastowym zyskiem, jeśli zarzuci się zbytnie inwestowanie w język angielski, który wciąż nie daje oczekiwanych efektów dla większości Europejczyków.
Używanie esperanta umożliwi zdecentralizowanie szkolnego i produkcyjnego inwestowania dla wielu kulturowych celów.
Niewielkie zainwestowanie w esperanto może dać ekonomiczny zysk dla wszystkich także na polu kulturalnej i politycznej równowagi. Te zalety uznało UNESCO w roku 1954. Europa mogłaby być przykładem udanej integracji, która aktywnie respektuje różnorodność swojego kulturowego i językowego wspólnego dziedzictwa. Europa, wskazując, że jej motorem i ideologiczną referencją nie jest hegemonia, zyska sympatię i chęć współpracy swoich krajów.
W ten sposób ta prawdziwa niezależność Europy, wpisana w kulturowe i językowe fakty, będzie o wiele bardzie znacząca niż wszystkie normy postępowania uważane jako nieskuteczne przez jej obywateli.
Językowa polityka, którą proponuje nasza lista „Europa, Demokracja, Esperanto”, znaczy : więcej sprawiedliwości, więcej równości więcej poszanowania dla różnorodności i zachowanie europejskiej specyficzności ; to znaczy dziesięciokrotność ekonomicznej efektywności, bez wielkich kosztów. To jest również, poprzez naukę esperanta, dobre wprowadzenie do efektywnej nauki innych języków ; w końcu to jest nadejście obywatelskiej Europy, solidarnej i efektywnej.

2. DEMOKRACJA GWARANTUJE I ROZWIJA ŚRODKI SŁUŻĄCE DO POKOJOWYCH I KONSTRUKTYWNYCH DYSKUSJI.

Chcemy być inicjatorami dążeń zmierzających do urzeczywistnienia europejskiej solidarności, wzajemnej wymiany, ochrony środowiska naturalnego, kulturowego i językowego. Proponujemy środki służące dla zagwarantowania i poszerzenia zakresu wolności, dla zapewnienia równowagi pomiędzy władzami itd.

- Dla zagwarantowania jakości informacji.
Przemysł związany z informacją stał się wiodącym przemysłem na świecie i ogólnie rzecz biorąc poddanym naciskowi potęg finansowych. Konieczną sprawą jest zagwarantowanie niezależności informacji przy równoczesnej ochronie dziennikarzy i przeciwstawianiem się kłamliwym manipulacjom z ich strasznymi konsekwencjami....
Zasadą jest aby przy pomocy środków prawnych narzucić właścicielom środków masowego przekazu wymóg komentowania informacji z różnych (sprzecznych) punktów widzenia, według sposobów określonych przez komisję parlamentarną.
Konieczne do udoskonalenia są inne zarządzenia, jak np. Komisje kontroli. Otóż, wyrażamy opinię że wysiłki zmierzające do zwiększenia jakości informacji poprzez prawne zobowiązanie do przedstawiania przeciwstawnych opinii, pociąga za sobą prawdziwą zachętę do krytyki i jawności, które są koniecznymi narzędziami demokracji.

- Dla zagwarantowania uczestnictwa w debacie społecznej i politycznej, dostępu do wiedzy fachowej i rzeczywistego osiągnięcia wykształcenia, jako podstawowego prawa. Zobowiązujemy wszystkich sprzedawców usług internetowych do udostępniania bezpłatnie dobrej jakości łącza z publicznym europejskim serwerem, który musi umozliwiać również bezpłatnie na korzystanie z następujacych usług, stanowiących fundamentalne prawo każdego obywatela :

  • Zabezpieczoną skrzynkę pocztową, z podpisem elektronicznym prawnie uznawanym i gwarantowanym, z narzędziami umożliwiającymi dowolne szyfrowanie lub potwierdzanie autentyczności przesyłek
  • Narzędzia umożliwiające na uczestniczenie w dyskusjach i głosowaniach, na warunkach określonych prawem
  • Pełne udostępnienie publicznych źródeł wiedzy zawodowej, skutecznie zorganizowanych, i nieograniczony dostęp do edukacji internetowej, aż do poziomu uniwersyteckiego doktoratu . Językami roboczymi będą co najmniej wszystkie języki aż do poziomu abiturienta, i Esperanto dla całości , bez przeszkody dla używania innego języka, aż do poziomu najwyższego kursu.
    Uważamy, że wolność i niezależność dziennikarzy i wiarygodność wymiany informacji wymaga, aby równie niezależnymi były środki, którymi się oni posługują, innymi słowy „technologie dotyczące informacji”. W tym duchu popieramy ruch na rzecz wolnego oprogramowania , a dokładniej : obecnie toczoną walkę z patentami (prawami autorskimi) dla jakichkolwiek niematerialnych, duchowych dzieł jak książki, formuły matematyczne i programy informatyczne.

- Dla czynnej demokracji, dzięki możliwości zgłoszenia referendum, postanowionego według procedur inicjatywy obywatelskiej..
Z powodu częstego stwierdzenia, że władze nawet wybrane w sposób demokratyczny czasem nie są zdolne we własciwym czasie przyjąć, zaakceptować nowe idee, często naglące itp. Oceniamy, że dobrą rzeczą jest możliwośc zgłoszenia referendum, pod warunkiem że osiągnięta jest określona prawem liczba obywateli zgłaszających referendum i kryteria konstytucyjne odnoszące się do kosztów przeprowadzenia referendum są respektowane.
Podobnie w stosunku do problemów wg uznanej skali rozmiarów- czy to regionalnych, narodowych czy europejskich, petycja wzywająca do przeprowadzenia referendum odnośnej grupy mieszkańców umożliwi realizację bezpośredniej, czynnej demokracji. Przez sam fakt jej istnienia, ta konstytucyjna instytucja stanowić będzie bodziec dla wybranych demokratycznie władz w kierunku zdolności „wsłuchiwania się” i reagowania na głos społeczneństwa.

- Dla Europy i obywateli, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, czy to ze względu na stopień zamożności, czy ze względu na położenie geograficzne itp..
Europejskie obywatelstwo powinno pojawić się w praktyce dla każdego obywatela. W szczególności, możliwość przebywania w regionach różniących się pod względem kultury i języka od regionu pochodzenia niechaj będzie w przyszłości zapewnione wszystkim młodym ludziom niezaleznie od czasu trwania ich edukacji i studiów.
Inne środki służące odkrywaniu europejskiej różnorodności niech będą rozwijane, przy zwróceniu uwagi na wyrównanie ekonomicznych różnic : np. programy partnerskie, miedzykulturowe inicjatywy twórcze .
Popieramy jako konieczny rozwój wymiany szkół zawodowych, uczniów, studentów, nauczycieli, urzędników administracji państwowej i innych działających w sferze ekonomii, zawsze według ich życzenia..
Domagamy się równości pomiędzy obywatelami, w celu przyjęcia europejskiego obywatelstwa jako własnego.
Pzryjęliśmy zasady ilościowe dla składu europejskiej warstwy urzędniczej, aby zapobiec jakiej kolwiek dyskryminacji, np. językowej, kulturowej lub wynikającej z odległości.
Te regulacje są konieczne dla ugruntowania wśród europejczyków poczucia solidarności i obywatelstwa oraz ich demokratycznych dążeń.

3. DEMOKRACJA GWARANTUJE TAKŻE SZACUNEK DLA MNIEJSZOŚCI

- Dla ochrony językowych i kulturowych ziem ojczystych.
Dalsze istnienie mniejszości domaga się ochronnych usposobień, mających na celu podtrzymywanie masy krytycznej, która jest konieczna dla utrzymania przy życiu języka, kultury, ludu.
Chcemy, aby stan językowego oraz kulturowego pejzażu w Unii Europejskiej był badany i wydawany.
Ten raport o stanie będzie świadectwem dla polityki ochronnej dla kulturowego oraz językowego dziedzictwa.
Będzie on uważnie raportował o mniejszościach oraz będzie respektował zasady pomocniczości.
W naszym odczuciu, taka polityka językowej oraz kulturowej ochrony jest tak samo ważna, co inne miary rozwoju i efektów Unii Europejskiej.
Ten postulat należy dodać do fundamentalnych dokumentów Unii.
Taka polityka zaoferuje usposobienia oraz narzędzia, przydatne do każdej ochrony wielojęzyczności oraz wielokulturowości Unii Europejskiej.
Poprzez takie dyspozycje chcemy zagwarantować szacunek dla mniejszości, ochronę dla kulturowych bogactw, zapewnienie ochrony dla korzeni, prawo do bliskości zamieszkania według językowych i kulturowych korzeni.
Podkreślamy naszą troskę dla koncepcji ziemi ojczystej-bądź kulturowej, bądź językowej, opartej na naszej trosce do stosowania zasady pomocniczości.
Tak powstanie europejska tożsamość, nie poprzez osuszenie korzeni każdego Europejczyka, lecz poprzez objęcie wartości, tolerancji i solidarności.

- Definicja demokracji oznacza dla nas, że każda mniejszość musi otrzymać prawo do głosu i sposób do wyrażania się, tak, aby jej punkt widzenia był łatwo dostrzegalny przez pojedynczych obywateli bez nakładu lub osobnego wytężenia, tak samo jak zasady większości. Ta skłonność musi jednakże zakazać wydawania propagandy o deklaracjach, wiadomościach i innych środkach przekazu, które wprost lub skrycie przeciwstawiłyby się ludzkim zasadom.

4. RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Podstawowe założenia demokratycznej polityki są określane przez obywatelstwo i prawa człowieka. Są one zawarte w powszechnych deklaracjach praw człowieka a obywatele państw Europy oraz dzieci będą wskazywali nam drogę. Podstawowy a zarazem najbardziej znany zbiór praw dotyczących osoby ludzkiej to Deklaracja Praw Człowieka z 1948r.. Uważamy, że wszystkie następujące po niej jak i przyszłe teksty dotyczące tego zagadnienia nie mogą zawierać odstępstw od jakiegokolwiek punktu owej deklaracji, a jej zasady są nadrzędne, a więc ich zmiana jest niemożliwa do wprowadzenia przez ewentualne przyszłe deklaracje.
Oczywiście takie podstawy niewątpliwie aspirują do grona wyższych osiągnięć ludzkości i określają brzmienie innych deklaracji, szczególnie tych precyzujących prawa, np. dzieci.

To jest wersja programu Federacji z 2003 r., obecną wersję można zobaczyć w języku Esperanto.

WPROWADZENIE

Źródłowa historia europejskiej konstrukcji jest dla naszego ruchu wyzwaniem aby ustanowić prawdziwą europejską międzynarodową demokrację, której celem jest szczęście należących do niej narodów i obywateli i wskazanie drogi do ustanowienia pokojowej struktury świata.

Od jakości i efektywności tej demokracji zależy sprawiedliwe traktowanie wszystkich innych aspektów europejskiej polityki.
Obecną Europę większość jej obywateli ocenia jako niedoskonałą, a nawet nieznośną.
My uznajemy za zasadne te publiczne skargi na deficyt demokracji. To jest powodem wielu trudności dla europejskich obywateli.
W końcu, ten deficyt demokracji przeszkadza w przyswojeniu europejskiej identyczności tak dla jej obywateli jak też dla pozostałego świata.

Nasz program « aby rozwinąć demokratyczność według europejskiej miary » pochodzi więc od tego stwierdzenia, i jest kluczem do prawdziwego założycielskiego aktu, zmierzającego de europejskiej demokracji i jej skuteczności.
Na gruncie politycznym bronimy idei, że demokracja jest konieczna, abyśmy mogli być dumni z naszego europejskiego obywatelstwa.
Bronimy idei, że to obywatelstwo nie może być budowane na gruzach naszych narodowych, regionalnych tożsamości.
Musimy być strażnikami kulturowej różnorodności, wielojęzyczności. Europa nie może wprowadzać nowej hegemonii, nowego poddaństwa swoich obywateli.

Oto nasz program ; w obecnym stanie zawiera on cele, narzędzia, środki, wskazówki. Nie mamy ambicji odpowiedzieć na wszystkie punkty politycznego gospodarowania. Jego intencją jest konieczna pierwszoplanowość następujących po sobie osiągnięć, w celu realizowania demokratycznej polityki. Wierzymy, że jeśli te punkty będą realizowane, przełoży się to na demokratyczny proces właściwych dróg politycznych dla obywateli.

1. PIERWSZYM KRYTERIUM DEMOKRACJI JEST PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH RACJI

Nie wystarczy go tylko proklamować.
Aby być wiarygodnymi w naszym zaangażowaniu na temat tego postulatu, konieczne jest zaproponowanie środków do zapewnienia tego prawa dla każdego europejskiego obywatela bez względu na narodowość, język, stan majątkowy, itp.
Nasza oryginalność w stosunku do innych partii, deklarujących w swoich programach budowę demokracji zawiera się w tym, że deklarujemy jako konieczność używanie neutralnego języka jako języka roboczego w parlamentarnych komisjach i jako języka pomostowego w porozumiewaniu się wszystkich europejskich obywateli między sobą. Stwierdzamy nieefektywność zapisanej wielojęzyczności dominujących języków, systemu, który faktycznie prowadzi do dominacji języka angielskiego. My chcemy Europy bez hegemonii.

Jesteśmy pragmatyczni i jasno wyrażamy naszą propozycję :
Niech każdy dalej pielęgnuje i rozwija własny język bez ekonomicznych, politycznych i kulturowych przeszkód.
Niech każdy ma możliwość bezpłatnie z minimalnym nakładem trudu nauczyć się międzynarodowego, neutralnego języka, esperanto.
Oczywiście każdy będzie miał możliwość i wolną wolę uczyć się tylu innych obcych języków, ilu będzie chciał, ale bez przymusu to znaczy dla swojej własnej przyjemności i kulturowego bogacenia się.

Ważność tego językowego postulatu, aby budować europejską demokratyczność może być ilustrowana następująco :
- Komisje są teoretycznie dwu- albo trzyjęzyczne, ale praktycznie, z powodu tzw. efektywności, zaczynają pracować jednojęzycznie, z korzyścią dla mówiących po angielsku.
Sytuacja taka oczywiście obciąża saldo efektywności i demokratyczności obrad oraz podporządkowuje końcowe decyzje wpływom jedynej językowej, kulturowej i politycznej grupy.
Zauważmy, że kraj ten najczęściej przeciwstawiał się budowaniu europejskiej struktury. Warto też podkreślić, że ta dominacja podczas debat, a nawet informacja w tym języku jest szczeliną ofiarowaną dla wielkich Stanów Zjednoczonych, które nigdy nie ukrywały swojego niezadowolenia z powodu urzeczywistniającej się konkurencyjności Unii Europejskiej na ekonomicznym i politycznym terenie.

- Jeśli chodzi o efektywność, używanie języka angielskiego jest kalectwem obciążającym europejski rozwój ekonomiczny.
Możemy tu wskazać ujemny bilans kosztów w porównaniu z efektywnością, a do tego wiele niesprawiedliwości.
Możemy stwierdzić, że inwestowanie systemu szkolnictwa, a potem także przedsiębiorstw w regionach nie anglojęzycznych stanowi ekonomiczne kalectwo.
Mowa tu o prawdziwym językowym podatku, płaconym przez większość europejskich obywateli z zyskiem dla tych, którzy nie muszą go płacić, będąc od urodzenia anglojęzyczni, a korzystają z tego angielskie i amerykańskie przedsiębiorstwa.

- Zatrudnienie w dziedzinach naukowych, handlowych, politycznych, także europejskich funkcjonariuszy odbywa się według językowych preferencji, o czym często świadczy zamieszczane wymaganie « english mother tongue » (ze znajomością angielskiego jako języka ojczystego) w ogłoszeniach o zatrudnieniu w europejskich a nawet narodowych instancjach.
Takie anonse powinny być karalne, ponieważ zawierają treści przeciwko prawom człowieka i obywatela.

Oto niespodzianka, drodzy Europejczycy ; są inne rozwiązania aby przerwać milczenie i przeszkodzić szkodzie jaką chce się zrobić nam i następnym generacjom !

W rzeczywistości jedynie umiejętność czytania technicznego języka angielskiego jest konieczna i wystarczająca dla technika, inżyniera, badacza. Można więc, jeśli chodzi o użyteczność, zmniejszyć liczbę godzin lekcyjnych języka angielskiego do jednej czwartej w szkolnych programach nauczania, tym bardziej, że to szkolne nauczanie wcale nie gwarantuje (nawet przeciwnie) budowania europejskiej demokracji.

Szansą jest egzystujący od 121 lat język komunikacyjny esperanto, który już okazał się skuteczny w międzynarodowych kontaktach tak w życiu codziennym jak i w różnych naukowych dziedzinach.

Ten politycznie neutralny język, którego można się względnie szybko nauczyć w rekordowo krótkim czasie – także współczesnymi pedagogicznymi metodami – jest gwarancją dla wzajemnego szacunku między obywatelami, używającymi różnych języków ojczystych, jeśli chodzi o prawo wyrażania swoich opinii i zainteresowań.

Ponieważ nauka esperanta wymaga mniejszych nakładów (dziesięciokrotnie mniej godzin nauczania), nowa polityka językowa robi się łatwo możliwa do sfinansowania z natychmiastowym zyskiem, jeśli zarzuci się zbytnie inwestowanie w język angielski, który wciąż nie daje oczekiwanych efektów dla większości Europejczyków.
Używanie esperanta umożliwi zdecentralizowanie szkolnego i produkcyjnego inwestowania dla wielu kulturowych celów.
Niewielkie zainwestowanie w esperanto może dać ekonomiczny zysk dla wszystkich także na polu kulturalnej i politycznej równowagi. Te zalety uznało UNESCO w roku 1954. Europa mogłaby być przykładem udanej integracji, która aktywnie respektuje różnorodność swojego kulturowego i językowego wspólnego dziedzictwa. Europa, wskazując, że jej motorem i ideologiczną referencją nie jest hegemonia, zyska sympatię i chęć współpracy swoich krajów.
W ten sposób ta prawdziwa niezależność Europy, wpisana w kulturowe i językowe fakty, będzie o wiele bardzie znacząca niż wszystkie normy postępowania uważane jako nieskuteczne przez jej obywateli.
Językowa polityka, którą proponuje nasza lista „Europa, Demokracja, Esperanto”, znaczy : więcej sprawiedliwości, więcej równości więcej poszanowania dla różnorodności i zachowanie europejskiej specyficzności ; to znaczy dziesięciokrotność ekonomicznej efektywności, bez wielkich kosztów. To jest również, poprzez naukę esperanta, dobre wprowadzenie do efektywnej nauki innych języków ; w końcu to jest nadejście obywatelskiej Europy, solidarnej i efektywnej.

2. DEMOKRACJA GWARANTUJE I ROZWIJA ŚRODKI SŁUŻĄCE DO POKOJOWYCH I KONSTRUKTYWNYCH DYSKUSJI.

Chcemy być inicjatorami dążeń zmierzających do urzeczywistnienia europejskiej solidarności, wzajemnej wymiany, ochrony środowiska naturalnego, kulturowego i językowego. Proponujemy środki służące dla zagwarantowania i poszerzenia zakresu wolności, dla zapewnienia równowagi pomiędzy władzami itd.

- Dla zagwarantowania jakości informacji.
Przemysł związany z informacją stał się wiodącym przemysłem na świecie i ogólnie rzecz biorąc poddanym naciskowi potęg finansowych. Konieczną sprawą jest zagwarantowanie niezależności informacji przy równoczesnej ochronie dziennikarzy i przeciwstawianiem się kłamliwym manipulacjom z ich strasznymi konsekwencjami....
Zasadą jest aby przy pomocy środków prawnych narzucić właścicielom środków masowego przekazu wymóg komentowania informacji z różnych (sprzecznych) punktów widzenia, według sposobów określonych przez komisję parlamentarną.
Konieczne do udoskonalenia są inne zarządzenia, jak np. Komisje kontroli. Otóż, wyrażamy opinię że wysiłki zmierzające do zwiększenia jakości informacji poprzez prawne zobowiązanie do przedstawiania przeciwstawnych opinii, pociąga za sobą prawdziwą zachętę do krytyki i jawności, które są koniecznymi narzędziami demokracji.

- Dla zagwarantowania uczestnictwa w debacie społecznej i politycznej, dostępu do wiedzy fachowej i rzeczywistego osiągnięcia wykształcenia, jako podstawowego prawa. Zobowiązujemy wszystkich sprzedawców usług internetowych do udostępniania bezpłatnie dobrej jakości łącza z publicznym europejskim serwerem, który musi umozliwiać również bezpłatnie na korzystanie z następujacych usług, stanowiących fundamentalne prawo każdego obywatela :

  • Zabezpieczoną skrzynkę pocztową, z podpisem elektronicznym prawnie uznawanym i gwarantowanym, z narzędziami umożliwiającymi dowolne szyfrowanie lub potwierdzanie autentyczności przesyłek
  • Narzędzia umożliwiające na uczestniczenie w dyskusjach i głosowaniach, na warunkach określonych prawem
  • Pełne udostępnienie publicznych źródeł wiedzy zawodowej, skutecznie zorganizowanych, i nieograniczony dostęp do edukacji internetowej, aż do poziomu uniwersyteckiego doktoratu . Językami roboczymi będą co najmniej wszystkie języki aż do poziomu abiturienta, i Esperanto dla całości , bez przeszkody dla używania innego języka, aż do poziomu najwyższego kursu.
    Uważamy, że wolność i niezależność dziennikarzy i wiarygodność wymiany informacji wymaga, aby równie niezależnymi były środki, którymi się oni posługują, innymi słowy „technologie dotyczące informacji”. W tym duchu popieramy ruch na rzecz wolnego oprogramowania , a dokładniej : obecnie toczoną walkę z patentami (prawami autorskimi) dla jakichkolwiek niematerialnych, duchowych dzieł jak książki, formuły matematyczne i programy informatyczne.

- Dla czynnej demokracji, dzięki możliwości zgłoszenia referendum, postanowionego według procedur inicjatywy obywatelskiej..
Z powodu częstego stwierdzenia, że władze nawet wybrane w sposób demokratyczny czasem nie są zdolne we własciwym czasie przyjąć, zaakceptować nowe idee, często naglące itp. Oceniamy, że dobrą rzeczą jest możliwośc zgłoszenia referendum, pod warunkiem że osiągnięta jest określona prawem liczba obywateli zgłaszających referendum i kryteria konstytucyjne odnoszące się do kosztów przeprowadzenia referendum są respektowane.
Podobnie w stosunku do problemów wg uznanej skali rozmiarów- czy to regionalnych, narodowych czy europejskich, petycja wzywająca do przeprowadzenia referendum odnośnej grupy mieszkańców umożliwi realizację bezpośredniej, czynnej demokracji. Przez sam fakt jej istnienia, ta konstytucyjna instytucja stanowić będzie bodziec dla wybranych demokratycznie władz w kierunku zdolności „wsłuchiwania się” i reagowania na głos społeczneństwa.

- Dla Europy i obywateli, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, czy to ze względu na stopień zamożności, czy ze względu na położenie geograficzne itp..
Europejskie obywatelstwo powinno pojawić się w praktyce dla każdego obywatela. W szczególności, możliwość przebywania w regionach różniących się pod względem kultury i języka od regionu pochodzenia niechaj będzie w przyszłości zapewnione wszystkim młodym ludziom niezaleznie od czasu trwania ich edukacji i studiów.
Inne środki służące odkrywaniu europejskiej różnorodności niech będą rozwijane, przy zwróceniu uwagi na wyrównanie ekonomicznych różnic : np. programy partnerskie, miedzykulturowe inicjatywy twórcze .
Popieramy jako konieczny rozwój wymiany szkół zawodowych, uczniów, studentów, nauczycieli, urzędników administracji państwowej i innych działających w sferze ekonomii, zawsze według ich życzenia..
Domagamy się równości pomiędzy obywatelami, w celu przyjęcia europejskiego obywatelstwa jako własnego.
Pzryjęliśmy zasady ilościowe dla składu europejskiej warstwy urzędniczej, aby zapobiec jakiej kolwiek dyskryminacji, np. językowej, kulturowej lub wynikającej z odległości.
Te regulacje są konieczne dla ugruntowania wśród europejczyków poczucia solidarności i obywatelstwa oraz ich demokratycznych dążeń.

3. DEMOKRACJA GWARANTUJE TAKŻE SZACUNEK DLA MNIEJSZOŚCI

- Dla ochrony językowych i kulturowych ziem ojczystych.
Dalsze istnienie mniejszości domaga się ochronnych usposobień, mających na celu podtrzymywanie masy krytycznej, która jest konieczna dla utrzymania przy życiu języka, kultury, ludu.
Chcemy, aby stan językowego oraz kulturowego pejzażu w Unii Europejskiej był badany i wydawany.
Ten raport o stanie będzie świadectwem dla polityki ochronnej dla kulturowego oraz językowego dziedzictwa.
Będzie on uważnie raportował o mniejszościach oraz będzie respektował zasady pomocniczości.
W naszym odczuciu, taka polityka językowej oraz kulturowej ochrony jest tak samo ważna, co inne miary rozwoju i efektów Unii Europejskiej.
Ten postulat należy dodać do fundamentalnych dokumentów Unii.
Taka polityka zaoferuje usposobienia oraz narzędzia, przydatne do każdej ochrony wielojęzyczności oraz wielokulturowości Unii Europejskiej.
Poprzez takie dyspozycje chcemy zagwarantować szacunek dla mniejszości, ochronę dla kulturowych bogactw, zapewnienie ochrony dla korzeni, prawo do bliskości zamieszkania według językowych i kulturowych korzeni.
Podkreślamy naszą troskę dla koncepcji ziemi ojczystej-bądź kulturowej, bądź językowej, opartej na naszej trosce do stosowania zasady pomocniczości.
Tak powstanie europejska tożsamość, nie poprzez osuszenie korzeni każdego Europejczyka, lecz poprzez objęcie wartości, tolerancji i solidarności.

- Definicja demokracji oznacza dla nas, że każda mniejszość musi otrzymać prawo do głosu i sposób do wyrażania się, tak, aby jej punkt widzenia był łatwo dostrzegalny przez pojedynczych obywateli bez nakładu lub osobnego wytężenia, tak samo jak zasady większości. Ta skłonność musi jednakże zakazać wydawania propagandy o deklaracjach, wiadomościach i innych środkach przekazu, które wprost lub skrycie przeciwstawiłyby się ludzkim zasadom.

4. RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Podstawowe założenia demokratycznej polityki są określane przez obywatelstwo i prawa człowieka. Są one zawarte w powszechnych deklaracjach praw człowieka a obywatele państw Europy oraz dzieci będą wskazywali nam drogę. Podstawowy a zarazem najbardziej znany zbiór praw dotyczących osoby ludzkiej to Deklaracja Praw Człowieka z 1948r.. Uważamy, że wszystkie następujące po niej jak i przyszłe teksty dotyczące tego zagadnienia nie mogą zawierać odstępstw od jakiegokolwiek punktu owej deklaracji, a jej zasady są nadrzędne, a więc ich zmiana jest niemożliwa do wprowadzenia przez ewentualne przyszłe deklaracje.
Oczywiście takie podstawy niewątpliwie aspirują do grona wyższych osiągnięć ludzkości i określają brzmienie innych deklaracji, szczególnie tych precyzujących prawa, np. dzieci.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents