Hejmpaĝo > Notre programme > RUBRIKO

RUBRIKO

dimanĉo 10a februaro 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca da de el en eo es fr hu it lt nl pl pt sv

Detta är 2003 års version av programmet av federationen, den nuvarande versionen kan du se i språket Esperanto.

INLEDNING

Den ursprungliga historien av den europeiska konstruktionen är en utmaning för vår rörelse att bygga upp en sann europeisk internationell demokrati, vars mål är lyckan för alla tillhörande länder och dess invånare samt att visa vägen till en fredlig instiftning av en världsstruktur.

Rättvis behandling av olika aspekter av Europas politik beror på demokratins kvalité och effektivitet.
Majoriteten av medborgarna anser att det nu fungerande Europa, är absolut inte perfekt och ofta omöjligt att tolerera.
Vi anser som befogad det offentliga klagandet på demokratibrist, vilket har sitt ursprung i ett stort antal svårigheter för europeiska invånare.
Slutligen denna demokratibrist är störande för att ta till sig den europeiska identiteten, både för själva invånarna som för övriga världen.

Vårt program « för utveckling av demokrati enligt det europeiska måttet » kommer just från detta påstående, och är nyckeln till en ärlig handling med målet för europeisk demokrati och dess effektivitet.
På den politiska fronten försvarar vi idén att demokrati är nödvändig för att vi skall kunna vara stolta av vårt europeiska medborgarskap.
Vi försvarar idén, att detta medborgarskap inte kan bli konstruerad på ruinerna av våra nationella och regionala identifikationer.
Vi måste vara beskyddare av flerkulturalism och flerspråkighet. Europa behöver inte införa ny hegemoni och nytt klassamhälle för sina invånare.

Här följer vår rörelses program i den aktuella författningen, omfattande mål, redskap, medel och anvisningar. Vi har inte ambitioner att besvara alla punkter av politisk hushållning. Intentionen är att sätta upp villkor för demokrati. Följande delmål är nödvändiga villkor för att vilken som helst politisk organisation skulle kunna arbeta demokratiskt. Vi tror på att om dessa punkter skulle kunna uppnås då blir dem en källa till en demokratisk process, den rätta politiska vägen för dess invånare.

1. DET FÖRSTA DEMOKRATISKA KRITERIET ÄR YTTRANDEFRIHET

Det räcker inte att bara proklamera detta.
För att vara trovärdiga i vårt engagemang i detta påstående, är det nödvändigt att föreslå medel som garanterar dessa rättigheter för alla europeiska invånare oavsett nationalitet, språk, och förmögenhet.
Vår originalitet kontra andra partier, vilka har demokratisk utveckling redan inskrivet i sina program, är erkännande av ett neutralt språk som skulle kunna användas som arbetsspråk för parlamentets kommissioner och som ”brospråk” för direkt kommunikation mellan alla europeiska invånare. Vi har konstaterat att flerspråkighet inom dominantspråken inte är effektiva och att detta system leder faktiskt till ensam dominans av engelskan. Vi vill ha ett Europa utan hegemoni.

Vi är pragmatiker och formulerar tydligt vårt förslag :
Alla skall utveckla eget språk, utan ekonomiska, politiska eller kulturella störningar.
Alla skall kunna lära sig gratis och med minimal ansträngning det internationella språket - esperanto.
Ach till sist alla skall ha möjlighet och frihet att lära sig så många andra språk som man önskar sig, men utan tvång, alltså för eget nöje och kulturell utveckling.

Hur viktigt detta påstående är för att bygga upp en europeisk demokrati kan man illustrera genom följande :

- Kommissionerna är teoretiskt två- eller trespråkiga, men i praktiken, för effektivitetens skull, har de blivit enspråkiga med fördel för dem som pratar bara engelska.
Denna situation belastar effektiviteten och demokratin under debatter och tillåter inflyttande i de sista besluten för just denna språkliga, kulturella och politiska gruppen.
Observera att landet som är bärare av det språket och kultur är det som oftast ställde sig emot den europeiska konstruktionen. Det är även värt att påpeka att denna dominans i debatter och rent av informationsflödet genom detta språk erbjuder stora möjligheter för mäktiga USA som aldrig har dolt sitt missnöje när de tittade på EU som blev mer och mer konkurrens kraftigt och effektivt både på det ekonomiska och politiska planet.

- Angående effektiviteten, användning av engelskan är en handikappsbelastning för den europeiska ekonomiska utvecklingen.
Här kan vi påvisa den negativa billansen mellan kostnaderna samt effektiviteten, man skall även lägga till en del orättvisor.
Vi kan påstå att investeringar inom utbildningsinstitutioner och entreprenader som alla inte engelsktalande regioner måste göra, representerar det ekonomiska handikappet.
Det gäller den verkliga skatten som betalas av de flesta av europeiska medborgare till de som inte behöver betala, men har fördelen som språk leverantörer : engelska och amerikanska entreprenader.

- Anställning inom branscher som vetenskap, handel, politik, europeiska tjänstemän görs enligt språk förtur, som man hävdar i det ofta upprepade påståendet : ”english mother tongue” både i de europeiska som i nationella anställnings annonser.
Dessa annonser borde straffas för att de är emot den Europeiska konventionen och mänskliga rättigheter.

Men här är överraskningen, kära européer, det existerar en annan lösning. Vi kommer för att bryta tystnaden och minska dessa förluster som man vill göra för oss och de kommande generationerna.!

I verkligen, behövs endast läs kunskaper i den tekniska engelskan för tekniker, ingenjörer och vetenskapsmän. I så fall skulle man kunna minska med en fjärdedel antal undervisningstimmar i engelskan, med ännu större anledning då denna undervisning inte garanterar (tvärtom) byggandet av den europeiska demokratin.

Som tur är, existerar sedan 120 år språket Esperanto, som redan har visat sig effektivt i internationellt utbyte, i vardagslivet och på olika vetenskapsområden.

Detta politiskt neutrala språk, kan man lätt lära sig, på relativt kort tid – genom moderna pedagogiska medel – är en garanti för ömsesidig respekt mellan invånare med olika modersmål, beträffande yttrandefrihet och generellt allas rättigheter.

Eftersom inlärning av esperanto kräver mindre investering (tio gånger mindre timmar), är, denna nya språkpolitik är möjligt att lätt finansiera med omedelbar vinst, så fort man lämnar den överdrivna investeringen i engelskan som, för en stor del av europeiska invånarna är fortfarande ineffektiv.
Användning av esperanto möjliggör decentralisering av utbildningar och investeringar för många kulturella mål.
Genom en liten investering i esperanto är det möjligt att få en ekonomisk vinst för alla, även i kampen för den kulturella och politiska balansen.

Dessa fördelar erkände UNESCO redan år 1956.

Europa skulle kunna vara föredöme för en lyckad integration som aktivt respekterar olikheter i sitt kulturella och språkliga arv. Europa, som visar att motorn och ideologi är inte hegemoni och herravälde, lockar sympati och får villigt samarbete från alla länder.
Därför, det sanna europeiska oberoendet, skrivna i kulturella och språkliga fakta, är mycket mer betydelsefulla än alla principdeklarationer vilka bedöms som ineffektiva av europeiska invånare.
Den språkpolitik som förespråkas av ”Europa, Demokrati, Esperanto” betyder : mer rättvisa, mer jämtställdhet ; respekt för olikheter och bevarande av den speciella europeiska kulturen ; det betyder tiofaldiga ekonomiska möjligheter utan höga kostnader. Detta är, genom inlärning av Esperanto, mycket bra inledning i effektiv inlärning av andra språk ; och sist, är det begynnelsen av ett medborgerligt Europa, gediget, solid och effektivt.

2. DEMOKRATI GARANTERAR OCH UTVECKLAR REDSKAP FÖR FREDLIGA OCH KONSTRUKTIVA DEBATTER

Vi vill bli initiativtagare för att effektivera den europeiska solidariteten, internationella utbyten, beskydd av natur-, kultur-, och språkmiljöer. Vi föreslår medel som garanterar balansen mellan makthavarna.

- Garantier för informationskvalité.
Media är första rangens industri i hela världen och generellt underställd påtryckningar från finansiella makter.
Samtidigt är det nödvändigt att garantera informationens objektivitet, beskydda journalister samt förhindra osanna manipulationer med dess hemska konsekvenser...
Principen är att lagligt påtvinga mediaägarna till en debatt om information från olika källor i enlighet med parlamentskommissionens definition.
Andra anordningar som t.ex. kontrollkommissioner är nödvändiga att förbättra. Enligt oss är målet att nå informationskvalité genom att lyfta fram en motsatt åsikt, som väcker ett sant intresse för kritik och tydlighet vilken är nödvändiga verktyg för demokratin.

- Garantier för deltagande i sociala och politiska debatter, kunskapsförfogande och utbildning är självklara rättigheter. Vi förpliktar alla Internet säljare att möjliggöra en gratis tillgång till den offentliga europeiska servern, som även bör erbjudas gratis följande tjänster, som en rättighet för varje medborgare.

  • en skyddad brevlåda, med elektronisk juridisk erkänd och garanterad underskrift, med frihet och möjlighet att kryptera eller bekräfta meddelandens äkthet.
  • delta i debatter och omröstningar enligt juridiska villkor.
  • full förfogande av de offentliga kunskapskällorna, effektivt organiserade och gränsöverskridande kunskapsdispositioner ända tills doktors avhandlingar på universitetsnivå. Officiella språk skulle bli alla levande språk, fram till abiturientexamen och tillsammans med esperanto på alla nivåer och utan att störa användning av andra språk.

- Vi anser att journalisternas frihet och oberoende samt trovärdighet av all informationsutbyte fordrar lika oberoende redskap, med andra ord ”informationsteknologi”. I den andan stödjer vi rörelsen för fria program och mer konkret deras nuvarande kamp emot patent för inte materiellt, andligt arbete som t.ex. böcker, matematiska formler och databehandlings program.

- För aktiv demokrati, en möjlighet att ta beslut via folkomröstningar.
Det har ofta konstaterats att även demokratiskt valda instanser är inte kapabla att ta beslut i rätt tid, acceptera nya ofta brådskande idéer. Vi bedömer att det är bra med en möjlighet att genomföra en omröstning när konstitutionens villkor är respekterade.
På samma sätt bör även regionala, nationella, europeiska problem omröstas vilket möjliggör effektiv, rak och en aktiv demokrati. Konstitutions förordningar, bara genom sin existens, ger impulser för de demokratiskt valda instanserna för att lyssna och reagera på samhällets röst.

- För Europas invånare, utan någon som helst diskriminering, utan hänsyn till förmögenhet, geografiskt läge o.s.v.
Det europeiska medborgarskapet bör visa sig i praktiken för alla invånare. En möjlighet att stanna i en annan region som har en annan kultur eller annat språk, skulle bli föreslagen för alla ungdomar oberoende av längden av deras utbildning eller studie inriktning.
De andra sätten att upptäcka den europeiska mångfalden skulle utvecklas genom att uppmärksamma kompensationsbehov för de ekonomiskt svagare : t.ex. för partnerskap, för internationella konstinitiativ osv.
Vi anser att det är nödvändigt att utveckla internationella utväxlingar mellan handverksskolor, elever, studenter, lärare, tjänstemän, ekonomer, alltid enligt deras tycke.
För att kunna tillägna sig det europeiska medborgarskapet kräver vi jämställdhet mellan invånarna.
Vi erkänner behovet av ett antal europeiska tjänstemännen som arbetar mot alla former av diskriminering, t.ex. språklig, kulturell, eller geografisk.
Dessa direktiv är oumbärliga för att grunda solidaritet och medborgerliga känslor mellan européerna och den demokratiska aspirationen.

3. DEMOKRATI GARANTERAR ÄVEN RESPEKT FÖR MINORITETER

- För att skydda språk och kulturella fosterländer.
Fortsatt existens av minoriteter kräver direktiv att bevara den balansen som är nödvändigt att stötta ett språk, kultur, folket.
Vi vill att de språkliga och kulturella landskapen i Europa Unionen blir utforskade och publicerade.
Denna tillståndsrapport skulle bli en referens för en försvarspolitik rörande kultur- och språksarvet.
Den skulle uppmärksamt rapportera om minoriteter och respektera hjälpprincipen.
Enligt oss är denna politik för språk och kulturskydd lika viktig som andra utvecklingsmått och effekter av Europeiska Unionen.
Detta yrkande är nödvändigt att tillägga i EU:s juridiska texter.
Denna politik erbjuder direktiv och redskap, fördelaktigt för all skydd av EU:s mångkulturalism och flerspråkighet. Genom dessa direktiv har vi för mål att garantera aktiv respekt för minoriteter, konservering av de kulturella rikedomar, respekt för familjerötter, rättighet till närboende till språk- och kulturrötter.
Vi understryker vår omsorg om fosterlandskonceptet, kulturellt, eller språkligt, genom att stötta användningen av hjälpprincipen.
På detta sätt skulle den europeiska identiteten byggas, inte genom uttorkning av rötterna för alla invånare men genom utbredning av tolerans och solidaritetsvärde.

- • Definitionen av demokrati rymmer enligt oss, att alla minoriteter skall få yttrandefrihet och yttranderedskap, så att deras synpunkter skulle blir påtagliga för den enskilda invånaren utan utgifter eller ansträngning, likadant som för majoritetsprinciper. Denna rättighet skall dock inte tillåta utgivning av propaganda deklarationer, nyheter och andra verktyg som direkt eller indirekt inte respekterar de mänskliga rättigheterna.

4. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Den generella ramen för den demokratiska politiken är definierade genom medborgarskap och mänskliga rättigheter. Dessa är inskrivna i den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter där europeiska invånare och barn blir våra ledsagare. Den viktigaste och mest kända texten är Deklarationen för mänskliga rättigheter från 1948 och vi tar hänsyn till att alla efterföljande texter inte får ändra på någon som helst deklarationspunkt, dess principer står över och i så fall är omöjliga att ändra för kommande deklarationer. Självklart, strävar denna synpunkt efter andra mänskliga prestationer och definierar andra texter som bl.a. preciserar rättigheter för barn.

Detta är 2003 års version av programmet av federationen, den nuvarande versionen kan du se i språket Esperanto.

INLEDNING

Den ursprungliga historien av den europeiska konstruktionen är en utmaning för vår rörelse att bygga upp en sann europeisk internationell demokrati, vars mål är lyckan för alla tillhörande länder och dess invånare samt att visa vägen till en fredlig instiftning av en världsstruktur.

Rättvis behandling av olika aspekter av Europas politik beror på demokratins kvalité och effektivitet.
Majoriteten av medborgarna anser att det nu fungerande Europa, är absolut inte perfekt och ofta omöjligt att tolerera.
Vi anser som befogad det offentliga klagandet på demokratibrist, vilket har sitt ursprung i ett stort antal svårigheter för europeiska invånare.
Slutligen denna demokratibrist är störande för att ta till sig den europeiska identiteten, både för själva invånarna som för övriga världen.

Vårt program « för utveckling av demokrati enligt det europeiska måttet » kommer just från detta påstående, och är nyckeln till en ärlig handling med målet för europeisk demokrati och dess effektivitet.
På den politiska fronten försvarar vi idén att demokrati är nödvändig för att vi skall kunna vara stolta av vårt europeiska medborgarskap.
Vi försvarar idén, att detta medborgarskap inte kan bli konstruerad på ruinerna av våra nationella och regionala identifikationer.
Vi måste vara beskyddare av flerkulturalism och flerspråkighet. Europa behöver inte införa ny hegemoni och nytt klassamhälle för sina invånare.

Här följer vår rörelses program i den aktuella författningen, omfattande mål, redskap, medel och anvisningar. Vi har inte ambitioner att besvara alla punkter av politisk hushållning. Intentionen är att sätta upp villkor för demokrati. Följande delmål är nödvändiga villkor för att vilken som helst politisk organisation skulle kunna arbeta demokratiskt. Vi tror på att om dessa punkter skulle kunna uppnås då blir dem en källa till en demokratisk process, den rätta politiska vägen för dess invånare.

1. DET FÖRSTA DEMOKRATISKA KRITERIET ÄR YTTRANDEFRIHET

Det räcker inte att bara proklamera detta.
För att vara trovärdiga i vårt engagemang i detta påstående, är det nödvändigt att föreslå medel som garanterar dessa rättigheter för alla europeiska invånare oavsett nationalitet, språk, och förmögenhet.
Vår originalitet kontra andra partier, vilka har demokratisk utveckling redan inskrivet i sina program, är erkännande av ett neutralt språk som skulle kunna användas som arbetsspråk för parlamentets kommissioner och som ”brospråk” för direkt kommunikation mellan alla europeiska invånare. Vi har konstaterat att flerspråkighet inom dominantspråken inte är effektiva och att detta system leder faktiskt till ensam dominans av engelskan. Vi vill ha ett Europa utan hegemoni.

Vi är pragmatiker och formulerar tydligt vårt förslag :
Alla skall utveckla eget språk, utan ekonomiska, politiska eller kulturella störningar.
Alla skall kunna lära sig gratis och med minimal ansträngning det internationella språket - esperanto.
Ach till sist alla skall ha möjlighet och frihet att lära sig så många andra språk som man önskar sig, men utan tvång, alltså för eget nöje och kulturell utveckling.

Hur viktigt detta påstående är för att bygga upp en europeisk demokrati kan man illustrera genom följande :

- Kommissionerna är teoretiskt två- eller trespråkiga, men i praktiken, för effektivitetens skull, har de blivit enspråkiga med fördel för dem som pratar bara engelska.
Denna situation belastar effektiviteten och demokratin under debatter och tillåter inflyttande i de sista besluten för just denna språkliga, kulturella och politiska gruppen.
Observera att landet som är bärare av det språket och kultur är det som oftast ställde sig emot den europeiska konstruktionen. Det är även värt att påpeka att denna dominans i debatter och rent av informationsflödet genom detta språk erbjuder stora möjligheter för mäktiga USA som aldrig har dolt sitt missnöje när de tittade på EU som blev mer och mer konkurrens kraftigt och effektivt både på det ekonomiska och politiska planet.

- Angående effektiviteten, användning av engelskan är en handikappsbelastning för den europeiska ekonomiska utvecklingen.
Här kan vi påvisa den negativa billansen mellan kostnaderna samt effektiviteten, man skall även lägga till en del orättvisor.
Vi kan påstå att investeringar inom utbildningsinstitutioner och entreprenader som alla inte engelsktalande regioner måste göra, representerar det ekonomiska handikappet.
Det gäller den verkliga skatten som betalas av de flesta av europeiska medborgare till de som inte behöver betala, men har fördelen som språk leverantörer : engelska och amerikanska entreprenader.

- Anställning inom branscher som vetenskap, handel, politik, europeiska tjänstemän görs enligt språk förtur, som man hävdar i det ofta upprepade påståendet : ”english mother tongue” både i de europeiska som i nationella anställnings annonser.
Dessa annonser borde straffas för att de är emot den Europeiska konventionen och mänskliga rättigheter.

Men här är överraskningen, kära européer, det existerar en annan lösning. Vi kommer för att bryta tystnaden och minska dessa förluster som man vill göra för oss och de kommande generationerna.!

I verkligen, behövs endast läs kunskaper i den tekniska engelskan för tekniker, ingenjörer och vetenskapsmän. I så fall skulle man kunna minska med en fjärdedel antal undervisningstimmar i engelskan, med ännu större anledning då denna undervisning inte garanterar (tvärtom) byggandet av den europeiska demokratin.

Som tur är, existerar sedan 120 år språket Esperanto, som redan har visat sig effektivt i internationellt utbyte, i vardagslivet och på olika vetenskapsområden.

Detta politiskt neutrala språk, kan man lätt lära sig, på relativt kort tid – genom moderna pedagogiska medel – är en garanti för ömsesidig respekt mellan invånare med olika modersmål, beträffande yttrandefrihet och generellt allas rättigheter.

Eftersom inlärning av esperanto kräver mindre investering (tio gånger mindre timmar), är, denna nya språkpolitik är möjligt att lätt finansiera med omedelbar vinst, så fort man lämnar den överdrivna investeringen i engelskan som, för en stor del av europeiska invånarna är fortfarande ineffektiv.
Användning av esperanto möjliggör decentralisering av utbildningar och investeringar för många kulturella mål.
Genom en liten investering i esperanto är det möjligt att få en ekonomisk vinst för alla, även i kampen för den kulturella och politiska balansen.

Dessa fördelar erkände UNESCO redan år 1956.

Europa skulle kunna vara föredöme för en lyckad integration som aktivt respekterar olikheter i sitt kulturella och språkliga arv. Europa, som visar att motorn och ideologi är inte hegemoni och herravälde, lockar sympati och får villigt samarbete från alla länder.
Därför, det sanna europeiska oberoendet, skrivna i kulturella och språkliga fakta, är mycket mer betydelsefulla än alla principdeklarationer vilka bedöms som ineffektiva av europeiska invånare.
Den språkpolitik som förespråkas av ”Europa, Demokrati, Esperanto” betyder : mer rättvisa, mer jämtställdhet ; respekt för olikheter och bevarande av den speciella europeiska kulturen ; det betyder tiofaldiga ekonomiska möjligheter utan höga kostnader. Detta är, genom inlärning av Esperanto, mycket bra inledning i effektiv inlärning av andra språk ; och sist, är det begynnelsen av ett medborgerligt Europa, gediget, solid och effektivt.

2. DEMOKRATI GARANTERAR OCH UTVECKLAR REDSKAP FÖR FREDLIGA OCH KONSTRUKTIVA DEBATTER

Vi vill bli initiativtagare för att effektivera den europeiska solidariteten, internationella utbyten, beskydd av natur-, kultur-, och språkmiljöer. Vi föreslår medel som garanterar balansen mellan makthavarna.

- Garantier för informationskvalité.
Media är första rangens industri i hela världen och generellt underställd påtryckningar från finansiella makter.
Samtidigt är det nödvändigt att garantera informationens objektivitet, beskydda journalister samt förhindra osanna manipulationer med dess hemska konsekvenser...
Principen är att lagligt påtvinga mediaägarna till en debatt om information från olika källor i enlighet med parlamentskommissionens definition.
Andra anordningar som t.ex. kontrollkommissioner är nödvändiga att förbättra. Enligt oss är målet att nå informationskvalité genom att lyfta fram en motsatt åsikt, som väcker ett sant intresse för kritik och tydlighet vilken är nödvändiga verktyg för demokratin.

- Garantier för deltagande i sociala och politiska debatter, kunskapsförfogande och utbildning är självklara rättigheter. Vi förpliktar alla Internet säljare att möjliggöra en gratis tillgång till den offentliga europeiska servern, som även bör erbjudas gratis följande tjänster, som en rättighet för varje medborgare.

  • en skyddad brevlåda, med elektronisk juridisk erkänd och garanterad underskrift, med frihet och möjlighet att kryptera eller bekräfta meddelandens äkthet.
  • delta i debatter och omröstningar enligt juridiska villkor.
  • full förfogande av de offentliga kunskapskällorna, effektivt organiserade och gränsöverskridande kunskapsdispositioner ända tills doktors avhandlingar på universitetsnivå. Officiella språk skulle bli alla levande språk, fram till abiturientexamen och tillsammans med esperanto på alla nivåer och utan att störa användning av andra språk.

- Vi anser att journalisternas frihet och oberoende samt trovärdighet av all informationsutbyte fordrar lika oberoende redskap, med andra ord ”informationsteknologi”. I den andan stödjer vi rörelsen för fria program och mer konkret deras nuvarande kamp emot patent för inte materiellt, andligt arbete som t.ex. böcker, matematiska formler och databehandlings program.

- För aktiv demokrati, en möjlighet att ta beslut via folkomröstningar.
Det har ofta konstaterats att även demokratiskt valda instanser är inte kapabla att ta beslut i rätt tid, acceptera nya ofta brådskande idéer. Vi bedömer att det är bra med en möjlighet att genomföra en omröstning när konstitutionens villkor är respekterade.
På samma sätt bör även regionala, nationella, europeiska problem omröstas vilket möjliggör effektiv, rak och en aktiv demokrati. Konstitutions förordningar, bara genom sin existens, ger impulser för de demokratiskt valda instanserna för att lyssna och reagera på samhällets röst.

- För Europas invånare, utan någon som helst diskriminering, utan hänsyn till förmögenhet, geografiskt läge o.s.v.
Det europeiska medborgarskapet bör visa sig i praktiken för alla invånare. En möjlighet att stanna i en annan region som har en annan kultur eller annat språk, skulle bli föreslagen för alla ungdomar oberoende av längden av deras utbildning eller studie inriktning.
De andra sätten att upptäcka den europeiska mångfalden skulle utvecklas genom att uppmärksamma kompensationsbehov för de ekonomiskt svagare : t.ex. för partnerskap, för internationella konstinitiativ osv.
Vi anser att det är nödvändigt att utveckla internationella utväxlingar mellan handverksskolor, elever, studenter, lärare, tjänstemän, ekonomer, alltid enligt deras tycke.
För att kunna tillägna sig det europeiska medborgarskapet kräver vi jämställdhet mellan invånarna.
Vi erkänner behovet av ett antal europeiska tjänstemännen som arbetar mot alla former av diskriminering, t.ex. språklig, kulturell, eller geografisk.
Dessa direktiv är oumbärliga för att grunda solidaritet och medborgerliga känslor mellan européerna och den demokratiska aspirationen.

3. DEMOKRATI GARANTERAR ÄVEN RESPEKT FÖR MINORITETER

- För att skydda språk och kulturella fosterländer.
Fortsatt existens av minoriteter kräver direktiv att bevara den balansen som är nödvändigt att stötta ett språk, kultur, folket.
Vi vill att de språkliga och kulturella landskapen i Europa Unionen blir utforskade och publicerade.
Denna tillståndsrapport skulle bli en referens för en försvarspolitik rörande kultur- och språksarvet.
Den skulle uppmärksamt rapportera om minoriteter och respektera hjälpprincipen.
Enligt oss är denna politik för språk och kulturskydd lika viktig som andra utvecklingsmått och effekter av Europeiska Unionen.
Detta yrkande är nödvändigt att tillägga i EU:s juridiska texter.
Denna politik erbjuder direktiv och redskap, fördelaktigt för all skydd av EU:s mångkulturalism och flerspråkighet. Genom dessa direktiv har vi för mål att garantera aktiv respekt för minoriteter, konservering av de kulturella rikedomar, respekt för familjerötter, rättighet till närboende till språk- och kulturrötter.
Vi understryker vår omsorg om fosterlandskonceptet, kulturellt, eller språkligt, genom att stötta användningen av hjälpprincipen.
På detta sätt skulle den europeiska identiteten byggas, inte genom uttorkning av rötterna för alla invånare men genom utbredning av tolerans och solidaritetsvärde.

- • Definitionen av demokrati rymmer enligt oss, att alla minoriteter skall få yttrandefrihet och yttranderedskap, så att deras synpunkter skulle blir påtagliga för den enskilda invånaren utan utgifter eller ansträngning, likadant som för majoritetsprinciper. Denna rättighet skall dock inte tillåta utgivning av propaganda deklarationer, nyheter och andra verktyg som direkt eller indirekt inte respekterar de mänskliga rättigheterna.

4. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Den generella ramen för den demokratiska politiken är definierade genom medborgarskap och mänskliga rättigheter. Dessa är inskrivna i den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter där europeiska invånare och barn blir våra ledsagare. Den viktigaste och mest kända texten är Deklarationen för mänskliga rättigheter från 1948 och vi tar hänsyn till att alla efterföljande texter inte får ändra på någon som helst deklarationspunkt, dess principer står över och i så fall är omöjliga att ändra för kommande deklarationer. Självklart, strävar denna synpunkt efter andra mänskliga prestationer och definierar andra texter som bl.a. preciserar rättigheter för barn.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents