Hejmpaĝo > Notre programme > RUBRIKO

RUBRIKO

mardo 15a aprilo 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca da de el en eo es fr hu it lt nl pl pt sv

Ez a 2003-as verzió a program a Szövetség, az aktuális verzió látható itt eszperantó nyelven.

BEVEZETÉS

Mozgalmunk részére az európai épitkezés alapvető történetét jelenti az erők összpontosítása egy valódi nemzetközi európai demokrácia létesítése érdekében, melynek célja a csatlakozott népek és polgárok boldogulása, valamint az, hogy utat mutassunk a világ békés átalakulásához.

E demokratizmus minőségétől és hatásos működésétől függ az európai politika minden más aspektusának igazságos megtárgyalása.
A mostani Európát polgárainak többsége tökéletlennek, sőt esetenként tűrhetetlennek értékeli.
Helyesnek tartjuk, hogy sokan panaszolják a demokrácia terén jelentkező hiányosságokat. Az európai polgárok számára jelentkező nagyszámú nehézségnek ez a forrása.
Végül a demokrácia ezen hiányossága akadályozza az európai identitás elsajátítását mind a polgárok, mind az Európán kívüli világ számára.

Programunk, melynek célja « a demokratizmus kibontakoztatása európai mértékkel » ebből a megállapításból ered, és ez a kulcsa egy olyan mozgalom megalapításának, melynek célja egy valódi és hatékony európai demokratizmus.
Politikai téren védjük azt az eszmét, mely szerint a demokratizmusra feltétlenül szükség van azért, hogy európai polgárságunkra büszkék lehessünk.
Védjük azt az eszmét, hogy a polgári mivoltunk nem épülhet nemzeti, regionális identitásunk romjaira.
Őriznünk kell a szubszidiaritást, a kulturális és nyelvi sokféleséget. Európában nem jöhet létre sem új hegemónia, sem polgárainak újszerű alávetettségi helyzete.

A következőkben ismertetjük mozgalmunk programját, melynek jelenlegi állapota tartalmazza a célokat, az eszközöket, a figyelmeztetéseket. Nem tartja fontosnak a politikai kérdések minden területén a válaszok megadását. A következő, elérendő célok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy bármiféle politikai szervezet demokratikusan dolgozhasson. Hiszünk abban, hogy ha az alább leirtak megvalósulnak, akkor a demokratikus folyamat kijelöli majd a polgárok részére a helyes politikai útat.

1. A DEMOKRÁCIA ELSŐ KRITÉRIUMA : A KIFEJEZÉS JOGA

Ezt nem elegendő csak kihirdetni.
Azért, hogy e fontos követelmény iránti elkötelezettségünk hiteles legyen, javasolnunk kell megfelelő eszközöket, melyek biztosítják ezen jog megvalósulását minden európai polgár számára, nemzetiségre, nyelvre, vagyoni helyzetre való megkülönböztetés nélkül.
Más pártokkal szembeni, melyek programjaikban szintén hirdetik a demokratikus épitkezést, feltétlen szükséges eredeti gondolatként kinyilvánítani egy semleges nyelv használatának szükségességét mind a parlamenti bizottságok munkanyelveként, mind a közvetlen kommunikáció hídnyelveként minden európai polgár között. Megállapítottuk, hogy a domináns nyelveken alapuló többnyelvüség nem hatásos. Ez a rendszer valójában az angol nyelv egyetlen domináns nyelvvé válásához vezet. Mi a polgárok hegemónia nélküli Európáját akarjuk !

Pragmatikusak vagyunk és nyiltan kimondjuk javaslatunkat :
Mindenki használja, fejlessze saját nyelvét, minden gazdasági, politikai, kulturális akadályoztatás nélkül.
Mindenkinek lehetősége legyen ingyenesen és minimális erőfeszítéssel szert tenni a nemzetközi nyelv, az Eszperantó ismeretére.
Végül mindenkinek jogában álljon és lehetősége legyen kivánságának megfelelő számú más idegen nyelvet megtanulnia, kötelezettség és kényszer nélkül, tetszése szerint, kulturális gazdagodásának érdekében.

Az európai demokratizmus ezen nyelvi előfeltételének fontosságát mutatják be a következőkben leírtak :

- Az EU Parlament bizottságai elméletileg két, vagy háromnyelvűek, de gyakorlatilag az ún. hatásos működés érdekében egynyelvűvé váltak, a csak angolul beszélők érdekében.
Ez a helyzet természetesen terheli a viták hatásosságát és demokratizmusát, és előrevetíti az egyetlen nyelvi, kulturális és politikai csoport befolyása melletti végső döntést.
Hadd jegyezzük meg, hogy az ezen nyelvet és kultúrát használó ország az, amely gyakran az európai épitkezés ellen cselekszik. Érdemes aláhúzni. hogy a viták, sőt a nyelv segítségével közölt információk dominanciája egy felkínált rés a legnagyobb hatalom, az USA számára, mely sohasem titkolta ellenérzését az Európai Unióval szemben, mely gazdasági és politikai téren hatásos konkurenciát teremt számára.

- Ami a hatékonyságot illeti, az angol nyelv használata hátrányosan terheli az európai gazdaság kibontakozását.
Rámutathatunk itt a kedvezőtlen költség-haszon-mérlegre, amihez járul az igazságtalanságok tömege.
Állíthatjuk, hogy a ráfordítás, amit a nem angolul beszélő régiókban az oktatási létesítményekben, majd a vállalatoknál költenek el, gazdasági téren hátrányt jelentenek részükre. Miről van szó ?
Az európai polgárok többsége által fizetett nyelvi adó alól Anglia és az USA vállalatai mentesek, sőt ezen országok hasznot húznak a nyelvtanításból, mivel a nyelvismeretek továbbfejlesztése ezen országokban történik.

- A tudományos, kereskedelmi politikai területen, az európai tisztségviselők munkavállalásakor nyelvi preferencia történik. Bizonyítható a gyakran említett követelmény : « english mother tongue » mind európai, mind nemzeti vonatkozásban a munkaerő alkalmazásánál.
Ezek a hirdetések büntetendőek, mert ellentétben állnak az emberi és polgári jogok európai konvenciójával.

Kedves európaiak, létezik más megoldás is, és mi meg fogjuk törni a hallgatást, és meg fogjuk akadályozni a károkat, amit egyesek Önöknek és a jövő generációknak okozni akarnak !

Valójában az angol műszaki nyelv szükséges, sőt elégséges a technikusoknak, mérnököknek és kutatóknak. Ha ez előnyösnek látszik, lehetséges negyedére csökkenteni az iskolákban az angolórák számát, annál is inkább, mert ez az oktatás egyáltalán nem garantálja az európai demokrácia építését.

Több mint 120 éve esélyes kommunikációs eszköz az Eszperantó nyelv, mely már bizonyitotta hatékonyságát mind a nemzetközi mind a mindennapi életben, valamint a különböző tudományos területeken.

Ez a politikailag semleges nyelv, melyet könnyű megtanulni, rekord rövid idő alatt – különösen a modern pegagógiai módszerekkel – garancia a különböző anyanyelvű polgárok közötti kölcsönös tiszteletre, figyelembevéve jogukat gondolataik és érdekeik kifejezésére.

Minthogy az eszperantó tanulás kevesebb beruházást követel (tizszer kevesebb idő alatt elsajátítható), az új nyelvi politika finanszírozása könnyebbé válhat, azonnal hasznot hozhat, ha megszüntetik az angol nyelv túlzott támogatását, ami folyamatosan rossz hatással van az európai polgárok számára.
Az eszperantó használata lehetővé teszi a tanítási és termelési beruházások koncentrálását valódi kulturális célokra.
Igen kis beruházással az eszperantó lehetővé teszi mindenkinek a nyelvtanítási kiadások jelentős csökkentését és egyidejüleg a nagyobb kulturális és politikai egyensúly kialakulását.

Ezeket az értékeket ismerte fel az UNESCO 1956-ban.

Ilyen módon lesz Európa képes a sikeres integráció példájává válni, amely cselekvően tiszteletben tartja a maga kulturális és nyelvi értékeit. Európa, megmutatva, hogy motorja és ideológiája nem a hegemónia, szimpátiát kelt majd, és ezzel meg fogja szerezni más országok önkéntes együttműködését.
Így Európának ez a valódi függetlensége, a kulturális és nyelvi tényeket figyelembevéve, sokkal jelentősebb lesz, mint a polgárok részéről hatástalannak tartott elvek deklarálása.
A nyelvi politika, amit az « Európa, Demokrácia, Eszperantó » jelent, több mint igazságosság, egyenlőség. Jelenti a sajátos európai kultúra megőrzését és a különbözőségek tiszteletét. Ösztönzi más nyelvek hatékony tanulását, mivel az eszperantónak szerepe van a nyelvtanulás könnyítésében. Végül jelenti a civil, szolidáris és hatásosan működő Európa eljövetelét.

2. A DEMOKRÁCIA GARANTÁLJA ÉS KIBONTAKOZTATJA A BÉKÉS ÉS ÉPÍTŐ VITÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET

Kezdeményezői és ösztönzői akarunk lenni azoknak a törekvéseknek, amelyek az igazi, európai szolidaritás kialakítását, a vélemények szabad áramlását, a természeti, kulturális és nyelvi környezet védelmét szolgálják. Olyan eszközöket és módszereket javasolunk, amelyek garantálják és kiterjesztik a szabadságot és biztosítják a hatalmi ágak közötti egyensúlyt.

- Az információ minőségének garantálása.
Az információs ipar az egész világon elsőrendű iparrá vált és általában a pénzügyi-gazdasági hatalomnak van alávetve.
Egyidejüleg kell garantálni az információk függetlenségét és az újságírók védelmét, továbbá meg kell akadályozni a hazug manipulációt annak félelmetes következményeivel együtt.
Alapelvünk az, hogy a tömegkommunikációs eszközök birtokosait törvényben kell kötelezni arra, hogy a vitatott információkkal kapcsolatban a a másik felet is engedjék megszólalni, - egy parlamenti bizottság által meghatározott módon.
Tökéletesíteni kell más, így az ellenőrző bizottságokról szóló rendelkezéseket is. Úgy véljük, hogy ha az ellent-mondás lehetőségét - az információk minőségének javítása érdekében – törvényileg kötelezővé tesszük, ez maga után vonja, gerjeszti a kritikusságra és világosságra való törekvést, melyek a demokrácia nélkülözhetetlen
eszközei.

- A társadalmi és politikai vitában való részvétel garantálása érdekében, valamint azért, hogy mint alapvető jog ténylegesen elérhetőek legyenek az ismeretek és a műveltség. kötelezzük az internet-szolgáltatás minden terjesztőjét, hogy ingyenesen bocsássanak rendelkezésre minőségi hozzáférést az európai nyilvános szerverekhez. Ezek legyenek kötelesek szintén díjtalanul hozzájárulni a minden polgár alapvető jogát képező alábbi szolgáltatásokhoz :

  • biztonságos levelesláda, törvényesen elismert és garantált elektronikus aláírással, eszközökkel a tetszés szerinti kódoláshoz vagy az üzenet hitelesítéséhez,
  • eszközök a vitában való részvételhez és a törvényes feltételek szerinti szavazáshoz,
  • teljes mértékben álljon rendelkezésre minden, hatásosan szervezett és pedagógusok által bemutatott ismeret-forrás a tudás megszerzésének érdekében, egészen az egyetemi doktori szintig. A használt nyelv legyen minimálisan minden élő nyelv az érettségi vizsga szintjéig, valamint az eszperantó mindenki részére, anélkül, hogy az akadályozná más nyelvek használatát, a legmagasabb tanulmányi
    szintig bezárólag.

- Úgy gondoljuk, hogy az ujságírók szabadsága és függetlensége valamint a véleménycsere megbízhatósága megköveteli, hogy hasonlóan függetlenek legyenek az eszközök, melyeket az ujságírók használnak,más szóval „az információs technológia". Ennek szellemében támogatjuk a szabad programokért indított mozgalmat, pontosabban annak jelenlegi harcát bármilyen nem-anyagi, szellemi munka szabadalma ellen, mint például a könyvek, matematikai képletek és informatikai programok.

- A részvételi demokráciáért, a civil kezdeményezés alapján történő népszavazás lehetőségének köszönhetően.
Gyakori megállapítás, hogy néha még a demokratikusan megválasztott, illetékes hatóságok sem képesek időben határozni, elfogadni egyes, sürgető, új eszméket. Mi jónak véljük a népszavazásra való felhívás lehetőségét, azzal a feltétellel, hogy az azt igénylők száma törvényesen elégséges és tiszteletben tartják a szubszidiaritás alkotmányos kritériumait.
Így egyes kérdésekre vonatkozóan, akár regionális, akár nemzeti petíció alapján történő, európai népszavazás lehetővé teszi a direkt részvételi demokrácia megvalósulását. Létezésével ez az alkotmányos rendelkezés ösztönzi a választott hatóságok odafigyelését és találékonyságát.

- Európa, vagyoni helyzet, földrajzi elhelyezkedés alapján történő diszkrimináció nélküli polgárokkal.
Az európai polgárság jelenjen meg a gyakorlatban minden polgár számára. Különösen javasoljuk, hogy a jövőben minden fiatalnak legyen lehetősége a kulturálisan és nyelvileg különbözó régiókban való tartózkodásra, függetlenül közép- és főiskolai tanulmányaik idejétől.
Az európai sokszínűség felfedezésének más eszközei is bontakozzanak ki - a gazdasági erőben jelentkező különbségek kompenzálására -, így például a partneri viszonyok, az interkulturális művészeti alkotások.
Támogatjuk és szükségesnek tartjuk az ipari tanulók, a közép - és főiskolások, a tanárok, állami tisztviselők és a gazdasági szakemberek cserelátogatásainak fejlesztését, - mindig önkéntes alapon.
Követeljük a polgárok közötti egyenlőséget az európai polgárság fogalmának elsajátítása érdekében.
El kívánjuk ismertetni az európai hivatalnoki kar összetételi kvótáinak elvét, hogy megakadályozzunk mindenféle, hátrányos megkülönböztetést, például a nyelv, a kulturális különbözőség, vagy a távolság miatti iszkriminációt.
Ezek a rendelkezések szükségesek ahhoz, hogy megalapozzuk az európai polgárok kölcsönös szolidaritását és demokrácia iránti igényét.

3. A DEMOKRÁCIA GARANTÁLJA A KISEBBSÉGEK TISZTELETÉT IS

- A nyelvi és kulturális gyökerek védelme.
A kisebbségek túlélése megkövetel olyan védő intézkedéseket, melyek célja fenntartani a kritikus népsűrűséget, amely szükséges a nyelv, a kultúra és a nép fennmaradásához.
Azt akarjuk, hogy Európában a nyelvi és kulturális környezet állapotát kutassák és nyomtatásban adják ki.
Ez az állapotfelmérés referenciául szolgál a nyelvi és kulturális örökséget védő politika számára,
figyelmesen beszámol a kisebbségekről és respektálja a szubszidiaritás elvét.
Érzésünk szerint az ilyen nyelvi politika és kultura-védelem éppen olyan fontos, mint sok más intézkedés az EU fejlődése és hatásos működése érdekében.
Ezzel a követelménnyel kiegészítendők az Unió alapvető törvény-szövegei.
Ez a politika kínálja azokat az intézkedéseket és eszközöket, melyek hasznosak az EU-ban a soknyelvüség és a sokféle kulturális érték megőrzése érdekében. Célunk ezekkel az intézkedésekkel garantálni a kisebbségek aktiv tiszteletben tartását, a kulturális kincsek megőrzését, az otthoni gyökerekhez való ragaszkodást, valamint azt a jogot, hogy
mindenki a nyelvi és kulturális gyökereinek megfelelően választhasson lakóhelyet.
Hangsúlyozzuk, hogy javasoljuk a kulturális és nyelvi szülőföld fogalmának bevezetését, ezt támogatja a szubszidiaritás elvének alkalmazása melletti kiállásunk is.
Így létrejön az európai identitás, nem az európaiak gyökereinek elsorvasztásával, hanem a szolidaritás és toleráns viselkedés értékeinek kiterjesztésével.

- Részünkre a demokrácia meghatározása magában foglalja, hogy bármely kisebbségnek meg kell kapnia az önkifejezéshez való jogot és eszközöket,úgy, hogy álláspontja minden egyes polgár számára legyen
könnyen észlelhető, minden külön kiadás és erőfeszítés nélkül, hasonlóan a többségi társadalomra vonatkozó elvekhez. Ugyanakkor meg kell tiltani minden olyan propaganda, nyilatkozat, üzenet, vagy
más közvetítő eszköz megjelentetését, amely direkt, vagy indirekt módon szemben áll az emberi és közösségi jogok alapelveivel.

4. AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA

A demokratikus politika körébe tartozik a polgárság és az emberi jogok meghatározása. Ezt tartalmazzák az emberi jogokról, az európai polgárok jogairól és a gyemekjogokról közreadott egyetemes deklarációk. Ez a mi iránytűnk.
A legfőbb és legismertebb szöveg az 1948-ban közreadott Emberi Jogok Nyilatkozata. Úgy tekintjük ezt a nyilatkozatot, mint olyant, amelyből sem az azóta keletkezett, sem a későbbi szövegek nem hagyhatnak ki egyetlen pontot sem ; ennek alapelvei minden további deklaráció felett állnak és azok által nem írhatók felül.
Természetesen ez az álláspont őszintén kívánja az emberiség további eredményeit és elismer olyan szövegeket, melyek pontosítják a jogokat, például a gyermekek jogait.

Ez a 2003-as verzió a program a Szövetség, az aktuális verzió látható itt eszperantó nyelven.

BEVEZETÉS

Mozgalmunk részére az európai épitkezés alapvető történetét jelenti az erők összpontosítása egy valódi nemzetközi európai demokrácia létesítése érdekében, melynek célja a csatlakozott népek és polgárok boldogulása, valamint az, hogy utat mutassunk a világ békés átalakulásához.

E demokratizmus minőségétől és hatásos működésétől függ az európai politika minden más aspektusának igazságos megtárgyalása.
A mostani Európát polgárainak többsége tökéletlennek, sőt esetenként tűrhetetlennek értékeli.
Helyesnek tartjuk, hogy sokan panaszolják a demokrácia terén jelentkező hiányosságokat. Az európai polgárok számára jelentkező nagyszámú nehézségnek ez a forrása.
Végül a demokrácia ezen hiányossága akadályozza az európai identitás elsajátítását mind a polgárok, mind az Európán kívüli világ számára.

Programunk, melynek célja « a demokratizmus kibontakoztatása európai mértékkel » ebből a megállapításból ered, és ez a kulcsa egy olyan mozgalom megalapításának, melynek célja egy valódi és hatékony európai demokratizmus.
Politikai téren védjük azt az eszmét, mely szerint a demokratizmusra feltétlenül szükség van azért, hogy európai polgárságunkra büszkék lehessünk.
Védjük azt az eszmét, hogy a polgári mivoltunk nem épülhet nemzeti, regionális identitásunk romjaira.
Őriznünk kell a szubszidiaritást, a kulturális és nyelvi sokféleséget. Európában nem jöhet létre sem új hegemónia, sem polgárainak újszerű alávetettségi helyzete.

A következőkben ismertetjük mozgalmunk programját, melynek jelenlegi állapota tartalmazza a célokat, az eszközöket, a figyelmeztetéseket. Nem tartja fontosnak a politikai kérdések minden területén a válaszok megadását. A következő, elérendő célok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy bármiféle politikai szervezet demokratikusan dolgozhasson. Hiszünk abban, hogy ha az alább leirtak megvalósulnak, akkor a demokratikus folyamat kijelöli majd a polgárok részére a helyes politikai útat.

1. A DEMOKRÁCIA ELSŐ KRITÉRIUMA : A KIFEJEZÉS JOGA

Ezt nem elegendő csak kihirdetni.
Azért, hogy e fontos követelmény iránti elkötelezettségünk hiteles legyen, javasolnunk kell megfelelő eszközöket, melyek biztosítják ezen jog megvalósulását minden európai polgár számára, nemzetiségre, nyelvre, vagyoni helyzetre való megkülönböztetés nélkül.
Más pártokkal szembeni, melyek programjaikban szintén hirdetik a demokratikus épitkezést, feltétlen szükséges eredeti gondolatként kinyilvánítani egy semleges nyelv használatának szükségességét mind a parlamenti bizottságok munkanyelveként, mind a közvetlen kommunikáció hídnyelveként minden európai polgár között. Megállapítottuk, hogy a domináns nyelveken alapuló többnyelvüség nem hatásos. Ez a rendszer valójában az angol nyelv egyetlen domináns nyelvvé válásához vezet. Mi a polgárok hegemónia nélküli Európáját akarjuk !

Pragmatikusak vagyunk és nyiltan kimondjuk javaslatunkat :
Mindenki használja, fejlessze saját nyelvét, minden gazdasági, politikai, kulturális akadályoztatás nélkül.
Mindenkinek lehetősége legyen ingyenesen és minimális erőfeszítéssel szert tenni a nemzetközi nyelv, az Eszperantó ismeretére.
Végül mindenkinek jogában álljon és lehetősége legyen kivánságának megfelelő számú más idegen nyelvet megtanulnia, kötelezettség és kényszer nélkül, tetszése szerint, kulturális gazdagodásának érdekében.

Az európai demokratizmus ezen nyelvi előfeltételének fontosságát mutatják be a következőkben leírtak :

- Az EU Parlament bizottságai elméletileg két, vagy háromnyelvűek, de gyakorlatilag az ún. hatásos működés érdekében egynyelvűvé váltak, a csak angolul beszélők érdekében.
Ez a helyzet természetesen terheli a viták hatásosságát és demokratizmusát, és előrevetíti az egyetlen nyelvi, kulturális és politikai csoport befolyása melletti végső döntést.
Hadd jegyezzük meg, hogy az ezen nyelvet és kultúrát használó ország az, amely gyakran az európai épitkezés ellen cselekszik. Érdemes aláhúzni. hogy a viták, sőt a nyelv segítségével közölt információk dominanciája egy felkínált rés a legnagyobb hatalom, az USA számára, mely sohasem titkolta ellenérzését az Európai Unióval szemben, mely gazdasági és politikai téren hatásos konkurenciát teremt számára.

- Ami a hatékonyságot illeti, az angol nyelv használata hátrányosan terheli az európai gazdaság kibontakozását.
Rámutathatunk itt a kedvezőtlen költség-haszon-mérlegre, amihez járul az igazságtalanságok tömege.
Állíthatjuk, hogy a ráfordítás, amit a nem angolul beszélő régiókban az oktatási létesítményekben, majd a vállalatoknál költenek el, gazdasági téren hátrányt jelentenek részükre. Miről van szó ?
Az európai polgárok többsége által fizetett nyelvi adó alól Anglia és az USA vállalatai mentesek, sőt ezen országok hasznot húznak a nyelvtanításból, mivel a nyelvismeretek továbbfejlesztése ezen országokban történik.

- A tudományos, kereskedelmi politikai területen, az európai tisztségviselők munkavállalásakor nyelvi preferencia történik. Bizonyítható a gyakran említett követelmény : « english mother tongue » mind európai, mind nemzeti vonatkozásban a munkaerő alkalmazásánál.
Ezek a hirdetések büntetendőek, mert ellentétben állnak az emberi és polgári jogok európai konvenciójával.

Kedves európaiak, létezik más megoldás is, és mi meg fogjuk törni a hallgatást, és meg fogjuk akadályozni a károkat, amit egyesek Önöknek és a jövő generációknak okozni akarnak !

Valójában az angol műszaki nyelv szükséges, sőt elégséges a technikusoknak, mérnököknek és kutatóknak. Ha ez előnyösnek látszik, lehetséges negyedére csökkenteni az iskolákban az angolórák számát, annál is inkább, mert ez az oktatás egyáltalán nem garantálja az európai demokrácia építését.

Több mint 120 éve esélyes kommunikációs eszköz az Eszperantó nyelv, mely már bizonyitotta hatékonyságát mind a nemzetközi mind a mindennapi életben, valamint a különböző tudományos területeken.

Ez a politikailag semleges nyelv, melyet könnyű megtanulni, rekord rövid idő alatt – különösen a modern pegagógiai módszerekkel – garancia a különböző anyanyelvű polgárok közötti kölcsönös tiszteletre, figyelembevéve jogukat gondolataik és érdekeik kifejezésére.

Minthogy az eszperantó tanulás kevesebb beruházást követel (tizszer kevesebb idő alatt elsajátítható), az új nyelvi politika finanszírozása könnyebbé válhat, azonnal hasznot hozhat, ha megszüntetik az angol nyelv túlzott támogatását, ami folyamatosan rossz hatással van az európai polgárok számára.
Az eszperantó használata lehetővé teszi a tanítási és termelési beruházások koncentrálását valódi kulturális célokra.
Igen kis beruházással az eszperantó lehetővé teszi mindenkinek a nyelvtanítási kiadások jelentős csökkentését és egyidejüleg a nagyobb kulturális és politikai egyensúly kialakulását.

Ezeket az értékeket ismerte fel az UNESCO 1956-ban.

Ilyen módon lesz Európa képes a sikeres integráció példájává válni, amely cselekvően tiszteletben tartja a maga kulturális és nyelvi értékeit. Európa, megmutatva, hogy motorja és ideológiája nem a hegemónia, szimpátiát kelt majd, és ezzel meg fogja szerezni más országok önkéntes együttműködését.
Így Európának ez a valódi függetlensége, a kulturális és nyelvi tényeket figyelembevéve, sokkal jelentősebb lesz, mint a polgárok részéről hatástalannak tartott elvek deklarálása.
A nyelvi politika, amit az « Európa, Demokrácia, Eszperantó » jelent, több mint igazságosság, egyenlőség. Jelenti a sajátos európai kultúra megőrzését és a különbözőségek tiszteletét. Ösztönzi más nyelvek hatékony tanulását, mivel az eszperantónak szerepe van a nyelvtanulás könnyítésében. Végül jelenti a civil, szolidáris és hatásosan működő Európa eljövetelét.

2. A DEMOKRÁCIA GARANTÁLJA ÉS KIBONTAKOZTATJA A BÉKÉS ÉS ÉPÍTŐ VITÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET

Kezdeményezői és ösztönzői akarunk lenni azoknak a törekvéseknek, amelyek az igazi, európai szolidaritás kialakítását, a vélemények szabad áramlását, a természeti, kulturális és nyelvi környezet védelmét szolgálják. Olyan eszközöket és módszereket javasolunk, amelyek garantálják és kiterjesztik a szabadságot és biztosítják a hatalmi ágak közötti egyensúlyt.

- Az információ minőségének garantálása.
Az információs ipar az egész világon elsőrendű iparrá vált és általában a pénzügyi-gazdasági hatalomnak van alávetve.
Egyidejüleg kell garantálni az információk függetlenségét és az újságírók védelmét, továbbá meg kell akadályozni a hazug manipulációt annak félelmetes következményeivel együtt.
Alapelvünk az, hogy a tömegkommunikációs eszközök birtokosait törvényben kell kötelezni arra, hogy a vitatott információkkal kapcsolatban a a másik felet is engedjék megszólalni, - egy parlamenti bizottság által meghatározott módon.
Tökéletesíteni kell más, így az ellenőrző bizottságokról szóló rendelkezéseket is. Úgy véljük, hogy ha az ellent-mondás lehetőségét - az információk minőségének javítása érdekében – törvényileg kötelezővé tesszük, ez maga után vonja, gerjeszti a kritikusságra és világosságra való törekvést, melyek a demokrácia nélkülözhetetlen
eszközei.

- A társadalmi és politikai vitában való részvétel garantálása érdekében, valamint azért, hogy mint alapvető jog ténylegesen elérhetőek legyenek az ismeretek és a műveltség. kötelezzük az internet-szolgáltatás minden terjesztőjét, hogy ingyenesen bocsássanak rendelkezésre minőségi hozzáférést az európai nyilvános szerverekhez. Ezek legyenek kötelesek szintén díjtalanul hozzájárulni a minden polgár alapvető jogát képező alábbi szolgáltatásokhoz :

  • biztonságos levelesláda, törvényesen elismert és garantált elektronikus aláírással, eszközökkel a tetszés szerinti kódoláshoz vagy az üzenet hitelesítéséhez,
  • eszközök a vitában való részvételhez és a törvényes feltételek szerinti szavazáshoz,
  • teljes mértékben álljon rendelkezésre minden, hatásosan szervezett és pedagógusok által bemutatott ismeret-forrás a tudás megszerzésének érdekében, egészen az egyetemi doktori szintig. A használt nyelv legyen minimálisan minden élő nyelv az érettségi vizsga szintjéig, valamint az eszperantó mindenki részére, anélkül, hogy az akadályozná más nyelvek használatát, a legmagasabb tanulmányi
    szintig bezárólag.

- Úgy gondoljuk, hogy az ujságírók szabadsága és függetlensége valamint a véleménycsere megbízhatósága megköveteli, hogy hasonlóan függetlenek legyenek az eszközök, melyeket az ujságírók használnak,más szóval „az információs technológia". Ennek szellemében támogatjuk a szabad programokért indított mozgalmat, pontosabban annak jelenlegi harcát bármilyen nem-anyagi, szellemi munka szabadalma ellen, mint például a könyvek, matematikai képletek és informatikai programok.

- A részvételi demokráciáért, a civil kezdeményezés alapján történő népszavazás lehetőségének köszönhetően.
Gyakori megállapítás, hogy néha még a demokratikusan megválasztott, illetékes hatóságok sem képesek időben határozni, elfogadni egyes, sürgető, új eszméket. Mi jónak véljük a népszavazásra való felhívás lehetőségét, azzal a feltétellel, hogy az azt igénylők száma törvényesen elégséges és tiszteletben tartják a szubszidiaritás alkotmányos kritériumait.
Így egyes kérdésekre vonatkozóan, akár regionális, akár nemzeti petíció alapján történő, európai népszavazás lehetővé teszi a direkt részvételi demokrácia megvalósulását. Létezésével ez az alkotmányos rendelkezés ösztönzi a választott hatóságok odafigyelését és találékonyságát.

- Európa, vagyoni helyzet, földrajzi elhelyezkedés alapján történő diszkrimináció nélküli polgárokkal.
Az európai polgárság jelenjen meg a gyakorlatban minden polgár számára. Különösen javasoljuk, hogy a jövőben minden fiatalnak legyen lehetősége a kulturálisan és nyelvileg különbözó régiókban való tartózkodásra, függetlenül közép- és főiskolai tanulmányaik idejétől.
Az európai sokszínűség felfedezésének más eszközei is bontakozzanak ki - a gazdasági erőben jelentkező különbségek kompenzálására -, így például a partneri viszonyok, az interkulturális művészeti alkotások.
Támogatjuk és szükségesnek tartjuk az ipari tanulók, a közép - és főiskolások, a tanárok, állami tisztviselők és a gazdasági szakemberek cserelátogatásainak fejlesztését, - mindig önkéntes alapon.
Követeljük a polgárok közötti egyenlőséget az európai polgárság fogalmának elsajátítása érdekében.
El kívánjuk ismertetni az európai hivatalnoki kar összetételi kvótáinak elvét, hogy megakadályozzunk mindenféle, hátrányos megkülönböztetést, például a nyelv, a kulturális különbözőség, vagy a távolság miatti iszkriminációt.
Ezek a rendelkezések szükségesek ahhoz, hogy megalapozzuk az európai polgárok kölcsönös szolidaritását és demokrácia iránti igényét.

3. A DEMOKRÁCIA GARANTÁLJA A KISEBBSÉGEK TISZTELETÉT IS

- A nyelvi és kulturális gyökerek védelme.
A kisebbségek túlélése megkövetel olyan védő intézkedéseket, melyek célja fenntartani a kritikus népsűrűséget, amely szükséges a nyelv, a kultúra és a nép fennmaradásához.
Azt akarjuk, hogy Európában a nyelvi és kulturális környezet állapotát kutassák és nyomtatásban adják ki.
Ez az állapotfelmérés referenciául szolgál a nyelvi és kulturális örökséget védő politika számára,
figyelmesen beszámol a kisebbségekről és respektálja a szubszidiaritás elvét.
Érzésünk szerint az ilyen nyelvi politika és kultura-védelem éppen olyan fontos, mint sok más intézkedés az EU fejlődése és hatásos működése érdekében.
Ezzel a követelménnyel kiegészítendők az Unió alapvető törvény-szövegei.
Ez a politika kínálja azokat az intézkedéseket és eszközöket, melyek hasznosak az EU-ban a soknyelvüség és a sokféle kulturális érték megőrzése érdekében. Célunk ezekkel az intézkedésekkel garantálni a kisebbségek aktiv tiszteletben tartását, a kulturális kincsek megőrzését, az otthoni gyökerekhez való ragaszkodást, valamint azt a jogot, hogy
mindenki a nyelvi és kulturális gyökereinek megfelelően választhasson lakóhelyet.
Hangsúlyozzuk, hogy javasoljuk a kulturális és nyelvi szülőföld fogalmának bevezetését, ezt támogatja a szubszidiaritás elvének alkalmazása melletti kiállásunk is.
Így létrejön az európai identitás, nem az európaiak gyökereinek elsorvasztásával, hanem a szolidaritás és toleráns viselkedés értékeinek kiterjesztésével.

- Részünkre a demokrácia meghatározása magában foglalja, hogy bármely kisebbségnek meg kell kapnia az önkifejezéshez való jogot és eszközöket,úgy, hogy álláspontja minden egyes polgár számára legyen
könnyen észlelhető, minden külön kiadás és erőfeszítés nélkül, hasonlóan a többségi társadalomra vonatkozó elvekhez. Ugyanakkor meg kell tiltani minden olyan propaganda, nyilatkozat, üzenet, vagy
más közvetítő eszköz megjelentetését, amely direkt, vagy indirekt módon szemben áll az emberi és közösségi jogok alapelveivel.

4. AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA

A demokratikus politika körébe tartozik a polgárság és az emberi jogok meghatározása. Ezt tartalmazzák az emberi jogokról, az európai polgárok jogairól és a gyemekjogokról közreadott egyetemes deklarációk. Ez a mi iránytűnk.
A legfőbb és legismertebb szöveg az 1948-ban közreadott Emberi Jogok Nyilatkozata. Úgy tekintjük ezt a nyilatkozatot, mint olyant, amelyből sem az azóta keletkezett, sem a későbbi szövegek nem hagyhatnak ki egyetlen pontot sem ; ennek alapelvei minden további deklaráció felett állnak és azok által nem írhatók felül.
Természetesen ez az álláspont őszintén kívánja az emberiség további eredményeit és elismer olyan szövegeket, melyek pontosítják a jogokat, például a gyermekek jogait.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents