Hejmpaĝo > Notre programme > RUBRIKO

RUBRIKO

dimanĉo 4a novembro 2007

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca da de el en eo es fr hu it lt nl pl pt sv

Dit is de versie 2003 van het programma van de federatie, de huidige versie kun je zien in het Esperanto.

INLEIDING

De geschiedenis van de wezenlijke opbouw van Europa is voor onze beweging een uitdaging om een echte Europese internationale democratie te scheppen, gericht op het welzijn van de aangesloten Europese volken en van de burgers en om een weg te wijzen naar een vreedzame wereldordening.

Het hangt van de kwaliteit en doeltreffendheid van die democratie af of alle andere aspecten van de Europese politiek rechtvaardig aangepakt worden.
De meerderheid van de Europese burgers vindt, dat Europa nu niet goed werkt, soms zelfs onaanvaardbaar slecht.
Wij vinden de klacht van het grote publiek over het "democratisch tekort" terecht. Daardoor ontstaat voor de Europese burgers een groot aantal moeilijkheden.
Het resultaat is, dat dat democratisch tekort de groei van een Europese identiteit in de weg staat, zowel onder de burgers als in de rest van de wereld.

Zo is ons program om « een democratie naar Europese maat te ontwikkelen » op die constatering gebaseerd en is zij de sleutel om de historische daad te stellen, die tot een goed werkende Europese democratie leidt.
Op politiek terrein staan wij voor het idee, dat democratie een noodzakelijke voorwaarde is om trots te kunnen zijn op ons Europees burgerschap.
Wij zijn van mening, dat dat burgerschap niet gebaseerd kan worden op afbraak van onze nationale regionale identiteiten.
Wij moeten de bewakers zijn van subsidiariteit (een zo laag mogelijk besluitniveau), van veelvormigheid van culturen en van meertaligheid. Europa moet geen nieuw machtscentrum zijn en niet tot nieuwe vormen van onderhorigheid van haar burgers leiden.

Hieronder volgt het program van onze beweging op dit moment, met vermelding van doelen, werkwijzen, middelen en accenten. Het kan geen algemeen antwoord zijn op alle politiek-bestuurlijke vragen. Dat is met opzet zo, want de hier volgende agenda voor het realiseren van een democratische politiek is volledig nieuw. Wij vertrouwen erop, dat door het realiseren van deze punten, in de loop van het democratische proces duidelijk zal worden welke wegen de burgers moeten bewandelen voor hun politieke wensen.

1. HET EERSTE CRITERIUM VOOR DEMOCRATIE IS HET RECHT OP MENINGSUITING

Met het afkondigen van die democratie zijn we er niet.
Om geloofwaardig te zijn op het punt van onze betrokkenheid bij die eis moeten we ook precies aangeven met welke middelen we de doelmatigheid ervan voor iedere Europese burger willen verzekeren zonder discriminatie naar nationaliteit, taal, welvaart enz.
Wat ons onderscheidt van andere partijen, die in hun programma een democratische opbouw als doelstelling hebben opgenomen is dat wij de noodzaak uitspreken dat voor het werk in de parlementaire commissies en voor de rechtstreekse communicatie tussen alle Europese burgers een neutrale taal gebruikt wordt. Wij hebben geconstateerd hoe gebrekkig de door de overheersende talen opgelegde veeltaligheid werkt. Dit systeem leidt in feite tot alleenoverheersing door het Engels. Wij willen een Europa van de burgers zonder die overheersing.

Wij zijn pragmatisch en stellen duidelijk :
Laat iedereen zijn eigen taal volgen en ontwikkelen, zonder economische, politieke of culturele belemmeringen.
Laat daarnaast iedereen, met minimale inspanning en kosteloos, de internationale neutrale taal, Esperanto, leren.
Zo zal iedereen weer de vrijheid en mogelijkheid hebben om zoveel talen te leren, als hij/zij wil zonder druk en verplichting, dus voor zijn plezier en culturele verrijking.

Het belang van deze taalvoorwaarde voor het opbouwen van een Europese democratie kan als volgt toegelicht worden :

- De commissies zijn in theorie twee- of drietalig, maar in de praktijk, zogenaamd voor de doeltreffendheid, worden ze eentalig, ten voordele van degenen die alleen Engels spreken.
Die omstandigheid belast natuurlijk de doelmatigheid en het democratisch gehalte van de debatten en onderwerpt de uiteindelijke beslissingen aan de invloed van een enkele taal, van een enkele cultureel en politiek gedefinieerde groep.
Daarbij moeten we bedenken, dat het land, dat de drager is van die taal en cultuur ook het land is, dat zich zo vaak tegen de opbouw van Europa heeft uitgesproken. Ook willen we benadrukken, dat de alleenoverheersing in de debatten en zelfs in de informatievoorziening via het Engels, een gouden kans biedt aan de oppermachtige Verenigde Staten, die nooit haar ergernis heeft verhuld wanneer duidelijk werd, dat de Europese Unie als concurrent op economisch en politiek terrein meer succes had.

- Om economisch succes te hebben is gebruik van het Engels voor de ontwikkeling van Europa een lastige handicap.
In dit verband kunnen we wijzen op de slechte kosten-batenanalyse, waar nog een reeks van onrechtvaardigheden bij komt.
We kunnen stellen, dat de investeringen, die de onderwijsinstellingen en vervolgens de ondernemingen van alle niet-Engelssprekende gebieden moeten doen een economische belemmering vormen.
Het gaat echt om een taalbelasting, die door de meerderheid van de Europese burgers betaald moet worden, terwijl anderen, die die niet hoeven te betalen er van profiteren, doordat zij voorzien in de scholingsbehoeften : Engelse en Amerikaanse ondernemingen.

- Personeelswerving op wetenschappelijk, commercieel en politiek gebied, met name van Europese ambtenaren, vindt plaats naar taalvoorkeur, zoals blijkt uit de vaak in de Europese en zelfs nationale personeelsadvertenties.
Dit soort advertenties is strafbaar en in strijd met de Europese conventie voor de Rechten van de Mens en de Burger.

Wellicht tot uw verrassing, beste Europeanen, zijn er andere oplossingen, en wij komen om de schade te beperken die men ons en toekomende generaties wil aandoen !

Natuurlijk is het tegenwoordig voor een technicus, ingenieur of onderzoeker noodzakelijk om technisch Engels te kunnen lezen, maar ook niet meer dan dat. Dus kan het aantal lesuren Engels, zolang we het hebben over het nut van die taal, op school met 75% worden verminderd, temeer daar het onwaarschijnlijk is, dat dat onderwijs bijdraagt tot opbouw van een Europese democratie.

Gelukkig bestaat al meer dan 120 jaar een communicatietaal, Esperanto, die al zijn sporen heeft verdiend in internationale uitwisselingen, zowel in het dagelijks leven als op diverse kennisgebieden.

Die politiek neutrale taal, die gemakkelijk en in recordtijd te leren is - ook met moderne onderwijstechnieken - is een garantie voor wederzijds respect tussen burgers met verschillende moedertalen, wat betreft hun recht op meningsuiting en hun belangen in het algemeen.

Omdat het leren van Esperanto minder investering vraagt (met een factor tien, vergeleken met andere talen), wordt een nieuwe taalpolitiek gemakkelijk te financieren, met onmiddellijk resultaat, doordat de overinvestering voor het Engels achterwege kan blijven, die voor een grote meerderheid van Europese burgers zo zinloos is.
Het gebruik van Esperanto geeft de mogelijkheid om investeringen in onderwijs en productie te heroriënteren op echt culturele doelen.
Door een kleine investering voor Esperanto is economisch voordeel voor allen mogelijk, ook op het gebied van culturele en politieke gelijkberechtiging. Die doelstellingen zijn in 1956 door UNESCO erkend. Zo kan Europa een voorbeeld zijn van succesvolle integratie, die actief respect toont voor de diversiteit van zijn gemeenschappelijke culturele en taalbezit. Als Europa laat zien, dat het niet gedreven wordt door heerszucht of ideologisch steunt op macht, zal het bij andere landen sympathie wekken en op hun samenwerking kunnen rekenen.
Zo zal een werkelijk onafhankelijk Europa, geënt op culturele en talige werkelijkheden, veel meer betekenis krijgen dan alle principeverklaringen, waar de burgers toch geen geloof aan hechten.
De taalpolitiek, die onze lijst « Europa-Democratie-Esperanto » voorstelt, betekent meer rechtvaardigheid, meer gelijkheid ; ze betekent respect voor de verscheidenheid en het behoud van de Europese culturele eigengeaardheid ; ze betekent tien keer zo grote economische slagvaardigheid, zonder veel kosten. Zij is ook, door het leren van Esperanto, een zeer goede ingang voor het doeltreffend leren van andere talen ; en tenslotte luidt het de komst van een Europa van de burgers aan, solidair en slagvaardig.

2. DEMOCRATIE GARANDEERT EN HELPT METHODEN TE ONTWIKKELEN VOOR VREDESTICHTING EN CONSTRUCTIEF DEBAT

Wij willen acties opzetten voor Europese onderlinge hulpverlening, voor uitwisselingen, voor de bescherming van leefomgevingen, ecologisch en cultureel, en van taalgemeenschappen. Wij bieden methoden om de vrijheden te garanderen en uit te breiden, om evenwicht te scheppen tussen de politieke machten, enz.

- Voor garanties voor de betrouwbaarheid van nieuws en informatievoorziening.
De informatie-industrie is uitgegroeid tot een wereldindustrie, vaak onderworpen aan de druk van financiële machten. Het gaat erom zowel de onafhankelijkheid van de informatievoorzieningen en de bescherming van journalisten te waarborgen als het tegengaan van leugenachtige manipulaties met hun vreselijke gevolgen…
Ons uitgangspunt is, dat de eigenaren van massacommunicatiemiddelen wettelijk verplicht moeten worden tot voorlichting en tegenvoorlichting, op een wijze als voorgeschreven door een parlementaire commissie.
Andere maatregelen zoals commissies van toezicht moeten verbeterd worden. Want we zijn van mening, dat een poging om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren door een wettelijke verplichting tot tegenvoorlichting en -debat, tot echte bundeling van kritiek en duidelijkheid zal leiden, noodzakelijke bestanddelen van democratie.

- Voor garanties tot deelname aan sociaal en politiek debat, en spreiding van kennis en vormingsmogelijkheden als fundamenteel recht. Wij verplichten alle leveranciers van internetdiensten tot het kosteloos ter beschikking stellen van een goede aansluiting op een Europese netcomputer, die ook de volgende diensten gratis moet leveren, als grondrecht voor iedere burger :

  • een beveiligde brievenbus, met een elektronische wettelijk erkende en verzekerde handtekening, met hulpmiddelen om – zo men wil - te versleutelen en berichten als echt te markeren
  • software voor deelneming aan debatten en stemmingen op de wettelijk voorgeschreven manier
  • volledige beschikking over deugdelijk geordende publieke kennisbronnen en onbegrensde toegang tot pedagogisch verantwoord aangeboden kennis, tot op doctoraal niveau. Als talen dienen, tot op het toelatingsniveau van de universiteit, alle levende talen gebruikt te worden, en Esperanto dient voor het geheel zonder dat daarmee het gebruik van enige andere taal voor cursussen tot op het hoogste niveau beperkt wordt.

- We vinden, dat de vrijheid en onafhankelijkheid van journalisten en de betrouwbaarheid van uitwisselingen vereist, dat de technische middelen die zij gebruiken, de informatietechnologie dus, net zo onafhankelijk zijn. In die geest ondersteunen wij de beweging voor vrije programmering, en meer in het bijzonder hun tegenwoordige strijd tegen patenten, voor wat voor onstoffelijke geestelijke arbeid dan ook, zoals boeken, wiskundige formules en informaticaprogramma’s.

- Voor een participerende democratie, doordat burgers, volgens een voorgeschreven procedure een oproep kunnen doen tot het houden van een referendum.
Vanwege de vaak gedane constatering, dat zelfs democratisch gekozen instanties wel eens niet tijdig tot besluiten kunnen komen of nieuwe ideeën, die echt dringend nodig zijn, niet willen aanvaarden, enz. menen we, dat het goed is de mogelijkheid te scheppen om op te roepen tot een referendum, weliswaar onder de voorwaarde, dat het wettelijk vereiste aantal verzoekers wordt bereikt en de grondwettelijke criteria voor subsidiariteit (zie definitie boven) worden gerespecteerd.
Op die manier kan voor problemen, die op officieel erkende niveaus spelen, regionaal, nationaal of Europees, het verzoek om op te roepen tot een volksraadpleging door de betreffende bevolking leiden tot de realisering van een rechtstreekse participerende democratie. Doordat de grondwettelijke mogelijkheid bestaat, zal die voor de gekozen instellingen een prikkel zijn om naar de bevolking te luisteren en inventief te zijn.

- Voor een Europa van de burgers, zonder enige discriminatie, niet naar welstand, noch woonstreek, enz.
Het Europese burgerschap moet werkelijkheid worden voor iedere burger. In het bijzonder moet het voor alle jongeren mogelijk worden om in andere streken te verblijven dan waar zij qua taal of cultuur oorspronkelijk thuishoren, ongeacht de duur van hun opleidingen en studies.
Andere wegen tot ontdekking van de Europese verscheidenheid dienen ontwikkeld te worden, met aandacht voor compensatie van economisch kwetsbare aspecten : bijv. met betrekking tot gezinsvorming en interculturele kunstprojecten.
Wij zijn absolute voorstanders van uitwisselingen van leerlingen van vakgerichte en algemene opleidingen, studenten, onderwijzers, overheidsambtenaren, en ieder soort ondernemers, steeds op basis van vrijwilligheid.
We eisen gelijkheid tussen de burgers om zich het europees staatsburgerschap te verwerven.
Wij zijn voorstander van het quotabeginsel bij de samenstelling van het Europese ambtenarendom zodat elke vorm van discriminatie, hetzij talig, cultureel of naar afstand kan worden tegengegaan.
Die maatregelen zijn nodig om de gevoelens van solidariteit en burgerschap van Europeanen te voeden en een verlangen naar democratie.

3. DEMOCRATIE GARANDEERT OOK RESPECT VOOR MINDERHEDEN

- Voor de bescherming van talige en culturele heemgebieden.
Het voortbestaan van minderheden vereist beschermingsmaatregelen, die gericht zijn op handhaving van de kritische dichtheid, die noodzakelijk is om een taal, een cultuur, een volk levend te houden.
Wij willen, dat een rapport over de toestand van het talige en culturele landschap in de Europese Unie wordt onderzocht en gepubliceerd.
Dat rapport dient uitgangspunt te zijn voor een politiek ter bescherming van het culturele en talige erfgoed.
Het dient zorgvuldig over de minderheden rapporteren en de beginselen van neerwaartse bepaling van besluitniveau respecteren.
Naar ons gevoel is zo’n politiek van talige en politieke bescherming even belangrijk als andere ontwikkelingsmaatregelen en gevolgen van de Europese Unie.
Die eis van bescherming moet toegevoegd worden aan de wettelijke basisteksten van de Europese Unie.
Zo’n politiek moet het apparaat en de methoden verschaffen ten behoeve van alle bescherming van multiculturaliteit en veeltaligheid in de EU. Door die maatregelen willen wij een actief respect voor minderheden bevorderen, behoud van culturele rijkdom, erkenning voor de herkomst van mensen en het recht om in nabijheid te wonen naar herkomst.
Wij leggen de nadruk op onze zorg voor het idee van culturele en talige herkomst, in samenhang met het belang dat wij hechten aan toepassing van het principe van subsidiariteit.
Op die manier kan zich een Europese identiteit ontwikkelen, niet door de wortels van de inwoners van Europa te laten uitdrogen, maar door de waarden van verdraagzaamheid en solidariteit meeromvattend te maken.

- De definitie van democratie houdt voor ons in, dat iedere minderheid het recht moet krijgen tot meningsuiting en de beschikking over de middelen daartoe, zodat haar gezichtspunt voor andere Europeanen gemakkelijk kenbaar is, zonder kosten of bijzondere inspanningen, net zoals dat geldt voor meerderheden. Die meningsuiting mag echter niet zover gaan, dat zij tot propaganda verwordt voor verklaringen, boodschappen en andere werkwijzen die direct of indirect ingaan tegen de rechtsprincipes van mens en volk.

4. RESPECT VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

Het algemene kader voor een democratische politiek omvat de definities van burgerschap en mensenrechten. Zij bestaan voor ons in de Universele Verklaringen van de rechten van de Mens, de Europese Burger en het Kind. Als zodanig zullen zij onze leidraad zijn. De voornaamste en meest bekende tekst is de Verklaring van de rechten van de Mens uit 1948, en wij zijn van mening, dat alle daarna opgestelde en nog op te stellen teksten geen afwijking mogen inhouden van enig punt van die Verklaring en dat haar beginselen verheven en onaantastbaar zijn door latere verklaringen. Dat standpunt doet natuurlijk verlangen naar verdere successen in het menselijk streven en schept ruimte voor speciale teksten, die de rechten nader omschrijven, bijv. die van het kind.

Dit is de versie 2003 van het programma van de federatie, de huidige versie kun je zien in het Esperanto.

INLEIDING

De geschiedenis van de wezenlijke opbouw van Europa is voor onze beweging een uitdaging om een echte Europese internationale democratie te scheppen, gericht op het welzijn van de aangesloten Europese volken en van de burgers en om een weg te wijzen naar een vreedzame wereldordening.

Het hangt van de kwaliteit en doeltreffendheid van die democratie af of alle andere aspecten van de Europese politiek rechtvaardig aangepakt worden.
De meerderheid van de Europese burgers vindt, dat Europa nu niet goed werkt, soms zelfs onaanvaardbaar slecht.
Wij vinden de klacht van het grote publiek over het "democratisch tekort" terecht. Daardoor ontstaat voor de Europese burgers een groot aantal moeilijkheden.
Het resultaat is, dat dat democratisch tekort de groei van een Europese identiteit in de weg staat, zowel onder de burgers als in de rest van de wereld.

Zo is ons program om « een democratie naar Europese maat te ontwikkelen » op die constatering gebaseerd en is zij de sleutel om de historische daad te stellen, die tot een goed werkende Europese democratie leidt.
Op politiek terrein staan wij voor het idee, dat democratie een noodzakelijke voorwaarde is om trots te kunnen zijn op ons Europees burgerschap.
Wij zijn van mening, dat dat burgerschap niet gebaseerd kan worden op afbraak van onze nationale regionale identiteiten.
Wij moeten de bewakers zijn van subsidiariteit (een zo laag mogelijk besluitniveau), van veelvormigheid van culturen en van meertaligheid. Europa moet geen nieuw machtscentrum zijn en niet tot nieuwe vormen van onderhorigheid van haar burgers leiden.

Hieronder volgt het program van onze beweging op dit moment, met vermelding van doelen, werkwijzen, middelen en accenten. Het kan geen algemeen antwoord zijn op alle politiek-bestuurlijke vragen. Dat is met opzet zo, want de hier volgende agenda voor het realiseren van een democratische politiek is volledig nieuw. Wij vertrouwen erop, dat door het realiseren van deze punten, in de loop van het democratische proces duidelijk zal worden welke wegen de burgers moeten bewandelen voor hun politieke wensen.

1. HET EERSTE CRITERIUM VOOR DEMOCRATIE IS HET RECHT OP MENINGSUITING

Met het afkondigen van die democratie zijn we er niet.
Om geloofwaardig te zijn op het punt van onze betrokkenheid bij die eis moeten we ook precies aangeven met welke middelen we de doelmatigheid ervan voor iedere Europese burger willen verzekeren zonder discriminatie naar nationaliteit, taal, welvaart enz.
Wat ons onderscheidt van andere partijen, die in hun programma een democratische opbouw als doelstelling hebben opgenomen is dat wij de noodzaak uitspreken dat voor het werk in de parlementaire commissies en voor de rechtstreekse communicatie tussen alle Europese burgers een neutrale taal gebruikt wordt. Wij hebben geconstateerd hoe gebrekkig de door de overheersende talen opgelegde veeltaligheid werkt. Dit systeem leidt in feite tot alleenoverheersing door het Engels. Wij willen een Europa van de burgers zonder die overheersing.

Wij zijn pragmatisch en stellen duidelijk :
Laat iedereen zijn eigen taal volgen en ontwikkelen, zonder economische, politieke of culturele belemmeringen.
Laat daarnaast iedereen, met minimale inspanning en kosteloos, de internationale neutrale taal, Esperanto, leren.
Zo zal iedereen weer de vrijheid en mogelijkheid hebben om zoveel talen te leren, als hij/zij wil zonder druk en verplichting, dus voor zijn plezier en culturele verrijking.

Het belang van deze taalvoorwaarde voor het opbouwen van een Europese democratie kan als volgt toegelicht worden :

- De commissies zijn in theorie twee- of drietalig, maar in de praktijk, zogenaamd voor de doeltreffendheid, worden ze eentalig, ten voordele van degenen die alleen Engels spreken.
Die omstandigheid belast natuurlijk de doelmatigheid en het democratisch gehalte van de debatten en onderwerpt de uiteindelijke beslissingen aan de invloed van een enkele taal, van een enkele cultureel en politiek gedefinieerde groep.
Daarbij moeten we bedenken, dat het land, dat de drager is van die taal en cultuur ook het land is, dat zich zo vaak tegen de opbouw van Europa heeft uitgesproken. Ook willen we benadrukken, dat de alleenoverheersing in de debatten en zelfs in de informatievoorziening via het Engels, een gouden kans biedt aan de oppermachtige Verenigde Staten, die nooit haar ergernis heeft verhuld wanneer duidelijk werd, dat de Europese Unie als concurrent op economisch en politiek terrein meer succes had.

- Om economisch succes te hebben is gebruik van het Engels voor de ontwikkeling van Europa een lastige handicap.
In dit verband kunnen we wijzen op de slechte kosten-batenanalyse, waar nog een reeks van onrechtvaardigheden bij komt.
We kunnen stellen, dat de investeringen, die de onderwijsinstellingen en vervolgens de ondernemingen van alle niet-Engelssprekende gebieden moeten doen een economische belemmering vormen.
Het gaat echt om een taalbelasting, die door de meerderheid van de Europese burgers betaald moet worden, terwijl anderen, die die niet hoeven te betalen er van profiteren, doordat zij voorzien in de scholingsbehoeften : Engelse en Amerikaanse ondernemingen.

- Personeelswerving op wetenschappelijk, commercieel en politiek gebied, met name van Europese ambtenaren, vindt plaats naar taalvoorkeur, zoals blijkt uit de vaak in de Europese en zelfs nationale personeelsadvertenties.
Dit soort advertenties is strafbaar en in strijd met de Europese conventie voor de Rechten van de Mens en de Burger.

Wellicht tot uw verrassing, beste Europeanen, zijn er andere oplossingen, en wij komen om de schade te beperken die men ons en toekomende generaties wil aandoen !

Natuurlijk is het tegenwoordig voor een technicus, ingenieur of onderzoeker noodzakelijk om technisch Engels te kunnen lezen, maar ook niet meer dan dat. Dus kan het aantal lesuren Engels, zolang we het hebben over het nut van die taal, op school met 75% worden verminderd, temeer daar het onwaarschijnlijk is, dat dat onderwijs bijdraagt tot opbouw van een Europese democratie.

Gelukkig bestaat al meer dan 120 jaar een communicatietaal, Esperanto, die al zijn sporen heeft verdiend in internationale uitwisselingen, zowel in het dagelijks leven als op diverse kennisgebieden.

Die politiek neutrale taal, die gemakkelijk en in recordtijd te leren is - ook met moderne onderwijstechnieken - is een garantie voor wederzijds respect tussen burgers met verschillende moedertalen, wat betreft hun recht op meningsuiting en hun belangen in het algemeen.

Omdat het leren van Esperanto minder investering vraagt (met een factor tien, vergeleken met andere talen), wordt een nieuwe taalpolitiek gemakkelijk te financieren, met onmiddellijk resultaat, doordat de overinvestering voor het Engels achterwege kan blijven, die voor een grote meerderheid van Europese burgers zo zinloos is.
Het gebruik van Esperanto geeft de mogelijkheid om investeringen in onderwijs en productie te heroriënteren op echt culturele doelen.
Door een kleine investering voor Esperanto is economisch voordeel voor allen mogelijk, ook op het gebied van culturele en politieke gelijkberechtiging. Die doelstellingen zijn in 1956 door UNESCO erkend. Zo kan Europa een voorbeeld zijn van succesvolle integratie, die actief respect toont voor de diversiteit van zijn gemeenschappelijke culturele en taalbezit. Als Europa laat zien, dat het niet gedreven wordt door heerszucht of ideologisch steunt op macht, zal het bij andere landen sympathie wekken en op hun samenwerking kunnen rekenen.
Zo zal een werkelijk onafhankelijk Europa, geënt op culturele en talige werkelijkheden, veel meer betekenis krijgen dan alle principeverklaringen, waar de burgers toch geen geloof aan hechten.
De taalpolitiek, die onze lijst « Europa-Democratie-Esperanto » voorstelt, betekent meer rechtvaardigheid, meer gelijkheid ; ze betekent respect voor de verscheidenheid en het behoud van de Europese culturele eigengeaardheid ; ze betekent tien keer zo grote economische slagvaardigheid, zonder veel kosten. Zij is ook, door het leren van Esperanto, een zeer goede ingang voor het doeltreffend leren van andere talen ; en tenslotte luidt het de komst van een Europa van de burgers aan, solidair en slagvaardig.

2. DEMOCRATIE GARANDEERT EN HELPT METHODEN TE ONTWIKKELEN VOOR VREDESTICHTING EN CONSTRUCTIEF DEBAT

Wij willen acties opzetten voor Europese onderlinge hulpverlening, voor uitwisselingen, voor de bescherming van leefomgevingen, ecologisch en cultureel, en van taalgemeenschappen. Wij bieden methoden om de vrijheden te garanderen en uit te breiden, om evenwicht te scheppen tussen de politieke machten, enz.

- Voor garanties voor de betrouwbaarheid van nieuws en informatievoorziening.
De informatie-industrie is uitgegroeid tot een wereldindustrie, vaak onderworpen aan de druk van financiële machten. Het gaat erom zowel de onafhankelijkheid van de informatievoorzieningen en de bescherming van journalisten te waarborgen als het tegengaan van leugenachtige manipulaties met hun vreselijke gevolgen…
Ons uitgangspunt is, dat de eigenaren van massacommunicatiemiddelen wettelijk verplicht moeten worden tot voorlichting en tegenvoorlichting, op een wijze als voorgeschreven door een parlementaire commissie.
Andere maatregelen zoals commissies van toezicht moeten verbeterd worden. Want we zijn van mening, dat een poging om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren door een wettelijke verplichting tot tegenvoorlichting en -debat, tot echte bundeling van kritiek en duidelijkheid zal leiden, noodzakelijke bestanddelen van democratie.

- Voor garanties tot deelname aan sociaal en politiek debat, en spreiding van kennis en vormingsmogelijkheden als fundamenteel recht. Wij verplichten alle leveranciers van internetdiensten tot het kosteloos ter beschikking stellen van een goede aansluiting op een Europese netcomputer, die ook de volgende diensten gratis moet leveren, als grondrecht voor iedere burger :

  • een beveiligde brievenbus, met een elektronische wettelijk erkende en verzekerde handtekening, met hulpmiddelen om – zo men wil - te versleutelen en berichten als echt te markeren
  • software voor deelneming aan debatten en stemmingen op de wettelijk voorgeschreven manier
  • volledige beschikking over deugdelijk geordende publieke kennisbronnen en onbegrensde toegang tot pedagogisch verantwoord aangeboden kennis, tot op doctoraal niveau. Als talen dienen, tot op het toelatingsniveau van de universiteit, alle levende talen gebruikt te worden, en Esperanto dient voor het geheel zonder dat daarmee het gebruik van enige andere taal voor cursussen tot op het hoogste niveau beperkt wordt.

- We vinden, dat de vrijheid en onafhankelijkheid van journalisten en de betrouwbaarheid van uitwisselingen vereist, dat de technische middelen die zij gebruiken, de informatietechnologie dus, net zo onafhankelijk zijn. In die geest ondersteunen wij de beweging voor vrije programmering, en meer in het bijzonder hun tegenwoordige strijd tegen patenten, voor wat voor onstoffelijke geestelijke arbeid dan ook, zoals boeken, wiskundige formules en informaticaprogramma’s.

- Voor een participerende democratie, doordat burgers, volgens een voorgeschreven procedure een oproep kunnen doen tot het houden van een referendum.
Vanwege de vaak gedane constatering, dat zelfs democratisch gekozen instanties wel eens niet tijdig tot besluiten kunnen komen of nieuwe ideeën, die echt dringend nodig zijn, niet willen aanvaarden, enz. menen we, dat het goed is de mogelijkheid te scheppen om op te roepen tot een referendum, weliswaar onder de voorwaarde, dat het wettelijk vereiste aantal verzoekers wordt bereikt en de grondwettelijke criteria voor subsidiariteit (zie definitie boven) worden gerespecteerd.
Op die manier kan voor problemen, die op officieel erkende niveaus spelen, regionaal, nationaal of Europees, het verzoek om op te roepen tot een volksraadpleging door de betreffende bevolking leiden tot de realisering van een rechtstreekse participerende democratie. Doordat de grondwettelijke mogelijkheid bestaat, zal die voor de gekozen instellingen een prikkel zijn om naar de bevolking te luisteren en inventief te zijn.

- Voor een Europa van de burgers, zonder enige discriminatie, niet naar welstand, noch woonstreek, enz.
Het Europese burgerschap moet werkelijkheid worden voor iedere burger. In het bijzonder moet het voor alle jongeren mogelijk worden om in andere streken te verblijven dan waar zij qua taal of cultuur oorspronkelijk thuishoren, ongeacht de duur van hun opleidingen en studies.
Andere wegen tot ontdekking van de Europese verscheidenheid dienen ontwikkeld te worden, met aandacht voor compensatie van economisch kwetsbare aspecten : bijv. met betrekking tot gezinsvorming en interculturele kunstprojecten.
Wij zijn absolute voorstanders van uitwisselingen van leerlingen van vakgerichte en algemene opleidingen, studenten, onderwijzers, overheidsambtenaren, en ieder soort ondernemers, steeds op basis van vrijwilligheid.
We eisen gelijkheid tussen de burgers om zich het europees staatsburgerschap te verwerven.
Wij zijn voorstander van het quotabeginsel bij de samenstelling van het Europese ambtenarendom zodat elke vorm van discriminatie, hetzij talig, cultureel of naar afstand kan worden tegengegaan.
Die maatregelen zijn nodig om de gevoelens van solidariteit en burgerschap van Europeanen te voeden en een verlangen naar democratie.

3. DEMOCRATIE GARANDEERT OOK RESPECT VOOR MINDERHEDEN

- Voor de bescherming van talige en culturele heemgebieden.
Het voortbestaan van minderheden vereist beschermingsmaatregelen, die gericht zijn op handhaving van de kritische dichtheid, die noodzakelijk is om een taal, een cultuur, een volk levend te houden.
Wij willen, dat een rapport over de toestand van het talige en culturele landschap in de Europese Unie wordt onderzocht en gepubliceerd.
Dat rapport dient uitgangspunt te zijn voor een politiek ter bescherming van het culturele en talige erfgoed.
Het dient zorgvuldig over de minderheden rapporteren en de beginselen van neerwaartse bepaling van besluitniveau respecteren.
Naar ons gevoel is zo’n politiek van talige en politieke bescherming even belangrijk als andere ontwikkelingsmaatregelen en gevolgen van de Europese Unie.
Die eis van bescherming moet toegevoegd worden aan de wettelijke basisteksten van de Europese Unie.
Zo’n politiek moet het apparaat en de methoden verschaffen ten behoeve van alle bescherming van multiculturaliteit en veeltaligheid in de EU. Door die maatregelen willen wij een actief respect voor minderheden bevorderen, behoud van culturele rijkdom, erkenning voor de herkomst van mensen en het recht om in nabijheid te wonen naar herkomst.
Wij leggen de nadruk op onze zorg voor het idee van culturele en talige herkomst, in samenhang met het belang dat wij hechten aan toepassing van het principe van subsidiariteit.
Op die manier kan zich een Europese identiteit ontwikkelen, niet door de wortels van de inwoners van Europa te laten uitdrogen, maar door de waarden van verdraagzaamheid en solidariteit meeromvattend te maken.

- De definitie van democratie houdt voor ons in, dat iedere minderheid het recht moet krijgen tot meningsuiting en de beschikking over de middelen daartoe, zodat haar gezichtspunt voor andere Europeanen gemakkelijk kenbaar is, zonder kosten of bijzondere inspanningen, net zoals dat geldt voor meerderheden. Die meningsuiting mag echter niet zover gaan, dat zij tot propaganda verwordt voor verklaringen, boodschappen en andere werkwijzen die direct of indirect ingaan tegen de rechtsprincipes van mens en volk.

4. RESPECT VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

Het algemene kader voor een democratische politiek omvat de definities van burgerschap en mensenrechten. Zij bestaan voor ons in de Universele Verklaringen van de rechten van de Mens, de Europese Burger en het Kind. Als zodanig zullen zij onze leidraad zijn. De voornaamste en meest bekende tekst is de Verklaring van de rechten van de Mens uit 1948, en wij zijn van mening, dat alle daarna opgestelde en nog op te stellen teksten geen afwijking mogen inhouden van enig punt van die Verklaring en dat haar beginselen verheven en onaantastbaar zijn door latere verklaringen. Dat standpunt doet natuurlijk verlangen naar verdere successen in het menselijk streven en schept ruimte voor speciale teksten, die de rechten nader omschrijven, bijv. die van het kind.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents