Hejmpaĝo > Notre programme > RUBRIKO

RUBRIKO

merkredo 9a aprilo 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca da de el en eo es fr hu it lt nl pl pt sv

Това е версия на програмата на Федерацията 2003. Mожете да видите актуалната версия на езика Есперанто.

ВЪВЕДЕНИЕ

Основната история на европейското строителство за нашето движение е ударението да се постави върху истинската европейска международна демокрация, която има за цел щастието на присъединилите се народи и на гражданите, и показва пътя за мирното преструктуриране на света.

От качеството и ефикасността на това демократизиране зависи справедливото обсъждане /разглеждане/ на всички други аспекти на европейската политика.
Сега функциониращата Европа оценява мажоритата на тези граждани изцяло неперфектно и понякога нетолерантно.
Ние признаваме колко точни са публичните оплаквания /жалби/ от този демократичен дефицит. От това струят /извират/ голям брой трудности за европейските граждани.
Накрая, този демократичен дефицит пречи за придобиване на европейска идентичност, както за самите граждани, така и за останалия свят.

Нашата програма « за развитие на демокрацията чрез мерките на Европа » стига до тази констатация и е ключ за истински основополагащ акт, насочен към европейска демокрация и нейната ефективност.
На политическото поле ние защитаваме идеята, че демокрацията е безусловна, че ние трябва да се гордеем с нашето европейско гражданство.
Ние защитаваме идеята, че това гражданство не може да се строи върху руините на националната и религиозната идентичност.
Ние трябва да сме пазители на субсидирането на многокултурността, на многоезичието. Европа не трябва да въвежда никакви нови хегемонии, никакви нови подчинения за тези граждани.

Тук следва програмата на нашето движение в сегашната държава, тя съдържа целите, инструментите, средствата, очакванията. Тя няма амбиция да отговори на всички точки на политическото строителство. Има намерение за безусловно единство на последните достижения, за каквато и да е реализация на демократичната политика. Ние се надяваме за това, че ако тези точки са реализуеми, тогава те са източниците на демократичния процес, на точните пътища на политиката към гражданите.

1. ПЪРВИЯТ КРИТЕРИЙ НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРАВОТО НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

Не е необходимо да се прокламира.
За да сме достоверни относно нашият ангажимент за тази безусловна предпоставка, е необходимо да се предложат прецизни средства за да се увеличи ефективността на това право за всеки европейски гражданин без дискриминация по отношение на националност, език, имотно състояние и т.н.
Нашата оригиналност спрямо другите партии, които са вписали демократично строителство в своите програми, е да декларираме използуването на неутрален език като работен език в парламентарните комисии и като свързващ език за непосредствено общуване между всички европейски граждани. Ние констатираме неефективността на предписаната мултилингвичност на доминиращите езици, система, която фактически води само до доминиране на английския език. Ние искаме гражданска Европа без хегемонии.

Ние сме прагматични и ясно изказваме нашето предложение :
Всеки да развива собствения си език, без икономически и културни пречки.
Всеки да придобива безплатно и с минимален стремеж международния език ЕСПЕРАНТО.
Накрая, всеки ще има отново свобода и възможност да учи оня език, който може, без принуда, т.е. За свое удоволствие и културно обогатяване.

Важността на тази езикова предпоставка за изграждането на европейска демокрация може да се илюстрира със следното :

- Комисиите на теория са дву- или триезични, но на практика, за по-висока ефективност, те се правятедноезични, изгодно само за англоговорящите.
Тази ситуация, разбираемо, обременява ефективността и демократичността на дебатите и поддържа крайните решения под влияние на само една езикова, културна и политическа група.
Ние трябва да отбележим, че страната, приносител на този език и култура е тази, която най-често се противопоставу на европейското строителство. Заслужава също да се подчертае, че това косвено доминиране на езика в дебатите и дажи в информираността , е пролука,наложена от могъщите САЩ, които никога не са крили недоволството си, виждайки европейците да правят по-ефикасна конкуренция на икономическото и политическото поприще.

- Относно ефективността, използуването на английския език е предимно тежест за европейското икономическо развитие.
Тук ние можем да покажем лошият баланс на цената отнесена към ефективността, към което се присъединява групата на несправедливостта.
Ние можем да твърдим, че инвестирането, което трябва да направат образователните институции, а после и предприемачите от всички неанглоговорящи страни, представляват икономическа преднина за англоговорящите.
Думата е за истински езиков данък, плащан от по-голямата част от европейските граждани, в полза на онези, които не трябва да плащат, но печелят като езиков снабдител- английските и американските предприятия.

- Наемането на работа в сферата на науката, търговията, политическите функционери, става според езикови предпочитания, както свидетелствува често споменаваният постулат „english mother tongue“ в обявите за работа-и европейски и национални.
Тези обяви са наказуеми, защото са в противоречие с европейската конвенция за човешките и гражданските права.

Тук изненадата, скъпи европейци, са другите решения и ние отиваме да попречим на вредите, които могат да направят за вас и за идните поколения !

Ефектно, само възможността да четем технически английски е необходимо и достатъчно за техници, инженери и научни изследователи. Те могат, ако се отнася само за използуване, разделяйки на четири, броя на учебните часова за английски в образователната система, още повече, че това преподаване въобще не гарантира /още по-лошо/ построяването на европейската демокрация.

За щастие, от 121 години съществува езика за общуване ЕСПЕРАНТО, който вече доказа ефективността си в международните размени, също за всекидневен живот, както и за различни научни отрасли.

Този политически неутрален език, който може лесно да се научи за рекордно късо време- също като съвременен педагогически инструмент- е гаранция за реципрочното уважение между гражданите с различни майчини езици, във връзка с техните права на изразяване и техните интереси генерално.

Защото изучаването на ЕСПЕРАНТО изисква по-малко инвестиции /десетократно по-малко часове/, новата езикова политика става по – лесна за финансиране, със съответната печалба/изгода/, ако се откажем от твърде големите инвестиции за английския, което е продължително неефективно за по-голямата част от европейското гражданство.
Изучаването на ЕСПЕРАНТО прави възможно да се пренастрои инвестирането в обучението и в продуктите за наистина културни цели.
Чрез по-малките инвестиции за ЕСПЕРАНТО е възможно получаването на икономическа печалба за всички също и на палето на културното и политическото равновесие.

Тези качества призна ЮНЕСКО още през 1956 г.

Такава Европа ще може да бъде пример за успешна интеграция, която активно респектира различността на своята култура и езиково обществено богатство. Европа, показваща, че нейния двигател и идеологическа препоръка не е хегемонията, ще привлича симпатия и ще получи свободното сътрудничество на другите страни.
Така, тази паметна независимст на Европа, вписала в културните и езикови факти, ще е много по-значима от всички принципи-декларации, обявени като неефективни от гражданите.
Езиковата политика, коята предлага нашата листа „ЕВРОПА-ДЕМОКРАЦИЯ-ЕСПЕРАНТО“ означава повече справедливост, равенство, означава уважение към различността и запазване на европейската културна специфичност, тя означава демокрация, икономическа ефективност, без големи разходи. Ту е, особено за изучаването на ЕСПЕРАНТО, много добро въведение във ефективното обучение на други езици. Накрая, тя е идването на гражданска Европа-солидарна и ефективна.

2. ДЕМОКРАЦИЯТА ГАРАНТИРА И РАЗВИВА СРЕДСТВА ЗА МИРНИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Ние искаме да бъдем информирани за повишаване на европейската солидарност, на размените, на проекти за природната, културната и езиковата сфери.Ние предлагаме инструментите за гарантиране и обхващането на свободите, за достигане равновесие между възможностите и т.н.

- За гаранциите за качеството на информацията.
Индустрията зя информация е първостепенна индустрия в света и главно подчинена на натиска на финансовите сили.
Важно е в същото време да се гарантира независимостта на информацията и да се защитят журналистите и да се попречи на лъжливи насилници с техните ужасни последици.
Принципът е законно налагане на притежателите на големи средства за комуникация,противоречивите дебати за информацията, съгласно маниерите/начините/ дефинирани от парламентарната комисия.
Други диспозиции ,като контролните комисии, може да се усъвършенствува.Да , ние мислим, че старанията да се повишава качеството на информацията за законна принуда на несъгласните, събира истински предизвикателства за критика и яснота, които са необходими инструменти за демократизиране.

- За гаранциите чрез участие в социалния и политически дебат, и разполагането с познати и ефективни достижения на просвещението като фундаментално право. Ние задължаваме всички доставчици на интернет-обслужване да предоставят безплатно качествен достъп до публичното европейско обслужване, което трябва да позволява всяко обслужване да бъде също безплатно, като основно право на всеки гражданин :

  • сигурна пощенска кутия, с електронен подпис, законно призната и гарантирана, със средства за по-високо засекретяване или автентичност на съобщенията,
  • участие в дебатите и гласуването съгласно законовите условия,
  • пълно разположение на публичните и научните източници, ефективно организирани и безгранично разполагане на научните, педагогично представени до нивото на университетски докторат, използуваните езици ще са по-малко от всички живи езициза издаване на нивото на абитуриент, и ЕСПЕРАНТО за всеки без пречки , за по-пълно използуване на друг език до най-висок курс.

- Ние смятаме, че свободата на словото и независимостта на журналистите и надеждността на промените постановяват, че само независимите трябва да бъдат инструментите, които те използуват, иначе казано, технологията на информиране. В този дух ние поддържаме движението за свободни програми и по-точно, техните сегашни борби срещу патентите за каквито и да са нематериални духовни неща, като книги, математически формули, софтуерни програми

- За действена демокрация благодарение възможностите на референдума – призив, решен съгласно процедурата за гражданска инициатива.
За честата констатация, че институциите, даже демократично избрани, понякога не знаят достатъчно, за да решават, да приеват нови идеи, често при все това неотложни и т.н., ние отбелязваме колко добра възможност е призива за референдум, при условие че според закона, броят на искащите е достигнат и конституционните критерии за субсидиране са уважени.
Така за проблемите, според познатите обхвати, независимо дали са регионални, национални или европейски, петицията за призоваване към референдум на посоченото гражданство ще е възможно да се ефективизира точна, действаща демокрация. За нейното осъществяване, това конституционно решение ще пришпори изискването и използуването на ефективни институциите.

- За Европа с граждани, без каквато и да е дискриминация, нито по имуществен ценз, нито географска и т.н.
Европейското гражданство трябва да е на практика за всички граждани. Отделно, възможно е пребиваването в регионите, различни с оригиналността на култура или език, да бъдат предложени на всички младежи, независимо от времето на тяхното учене или следване.
Другите средства за откриване на европейската различност да бъде развита, внимателно компенсирана за икономическа слабост : например за партньорства между култури, художествени творби,
учители, служители и всякакви икономически дейци, винаги доброволно.
Ние изискваме равенство между гражданите за достигане на европейско гражданство.
Ние признаваме принципите на квоти за съставяне на европейска служба за борба с каквато и да е дискриминация, например езикова, културна и за отдалеченост.
Тези диспозиции са необходими за формирането на чувство за солидарност и гражданство на европейците и за демократичен стремеж.

3. ДЕМОКРАЦИЯТА ГАРАНТИРА СЪЩО УВАЖЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

- Защитата на езиковата и културната домашна основа.
Съживяването на миноритатите /малцинствата/ изисква защитни решения, насочени да поддържат критичната плътност, която е необходима за съживяването на езика, културата, народа.
Ние искаме състоянието на езиковия и културен пейзаж в Европейския съюз да бъде изследван и резултатите издадени.
Този доклад за състоянието ще е препоръка/референция/ за защита политиката на културното и езиково наследство.
Той с внимание ще докладва за миноритатите и ще уважава /респентира/ принципите на субсидирането.
Съг.ласно нашата идея, такава политика на езикова и културна защита е също така важна, както другите мерки за развитието и ефективността на Европейския Съюз.
Тона изискване ще доведе до добавяне на фундаментални законови текстове на Съюза.
Такава политика предлага решения и инструменти, използувани при всяка защита на многокултурността и многоезичието в Европейския Съюз.
Чрез такива решения ние целим да гарантираме активно уважение на миноритатите, запазване на културните богатства, постигане на уважение към семейните корени, правото на сближаване посредством езиковите и културните корени.
Ние предлагаме нашата загриженост за концепцията на домашното огнище, култура, език, облягайки се на принципа на субсидирането.
Така европейската идентичност ще се запази не чрез отсичане на корените на всеки европеец, а чрез обхващането на стойностите ,на толерантността и солидарността.

- Определението за демокрация означава за нас, че всякакво малцинство трябва да получи право на изразяване и средства за изразяване, така че тяхната гледна точка да бъде лесно показана за обединените граждани без разход или особено напрежение, подобно на мажоритарните принципи. Това издание трябва също така да не съдържа издаване на пропаганда за декларации,събития и други средства, които пряко или косвено противоречат на принципите на човешките права и правата на народите.

4. УВАЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Основен кадър на демократичната политика е дефинирането на човешките права. Те са за нас съдържащи се в универсалната декларация за човешките права и европейските граждани и децата са наш водач.
Основният текст и най известен е Декларацията за човешките права от 1948 г и ние приемаме, че всички по-късни текстове не трябва да предлагат отхвърляне на която и да е точка от тази Декларация и също нейните принципи са върховни и не пречат на по-късни декларации.
Разбираемо е тази отправна точка копнее искрено за повечето очаквания на човечеството и познава отделни текстове, които уточняват правата, например на децата.

Това е версия на програмата на Федерацията 2003. Mожете да видите актуалната версия на езика Есперанто.

ВЪВЕДЕНИЕ

Основната история на европейското строителство за нашето движение е ударението да се постави върху истинската европейска международна демокрация, която има за цел щастието на присъединилите се народи и на гражданите, и показва пътя за мирното преструктуриране на света.

От качеството и ефикасността на това демократизиране зависи справедливото обсъждане /разглеждане/ на всички други аспекти на европейската политика.
Сега функциониращата Европа оценява мажоритата на тези граждани изцяло неперфектно и понякога нетолерантно.
Ние признаваме колко точни са публичните оплаквания /жалби/ от този демократичен дефицит. От това струят /извират/ голям брой трудности за европейските граждани.
Накрая, този демократичен дефицит пречи за придобиване на европейска идентичност, както за самите граждани, така и за останалия свят.

Нашата програма « за развитие на демокрацията чрез мерките на Европа » стига до тази констатация и е ключ за истински основополагащ акт, насочен към европейска демокрация и нейната ефективност.
На политическото поле ние защитаваме идеята, че демокрацията е безусловна, че ние трябва да се гордеем с нашето европейско гражданство.
Ние защитаваме идеята, че това гражданство не може да се строи върху руините на националната и религиозната идентичност.
Ние трябва да сме пазители на субсидирането на многокултурността, на многоезичието. Европа не трябва да въвежда никакви нови хегемонии, никакви нови подчинения за тези граждани.

Тук следва програмата на нашето движение в сегашната държава, тя съдържа целите, инструментите, средствата, очакванията. Тя няма амбиция да отговори на всички точки на политическото строителство. Има намерение за безусловно единство на последните достижения, за каквато и да е реализация на демократичната политика. Ние се надяваме за това, че ако тези точки са реализуеми, тогава те са източниците на демократичния процес, на точните пътища на политиката към гражданите.

1. ПЪРВИЯТ КРИТЕРИЙ НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРАВОТО НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

Не е необходимо да се прокламира.
За да сме достоверни относно нашият ангажимент за тази безусловна предпоставка, е необходимо да се предложат прецизни средства за да се увеличи ефективността на това право за всеки европейски гражданин без дискриминация по отношение на националност, език, имотно състояние и т.н.
Нашата оригиналност спрямо другите партии, които са вписали демократично строителство в своите програми, е да декларираме използуването на неутрален език като работен език в парламентарните комисии и като свързващ език за непосредствено общуване между всички европейски граждани. Ние констатираме неефективността на предписаната мултилингвичност на доминиращите езици, система, която фактически води само до доминиране на английския език. Ние искаме гражданска Европа без хегемонии.

Ние сме прагматични и ясно изказваме нашето предложение :
Всеки да развива собствения си език, без икономически и културни пречки.
Всеки да придобива безплатно и с минимален стремеж международния език ЕСПЕРАНТО.
Накрая, всеки ще има отново свобода и възможност да учи оня език, който може, без принуда, т.е. За свое удоволствие и културно обогатяване.

Важността на тази езикова предпоставка за изграждането на европейска демокрация може да се илюстрира със следното :

- Комисиите на теория са дву- или триезични, но на практика, за по-висока ефективност, те се правятедноезични, изгодно само за англоговорящите.
Тази ситуация, разбираемо, обременява ефективността и демократичността на дебатите и поддържа крайните решения под влияние на само една езикова, културна и политическа група.
Ние трябва да отбележим, че страната, приносител на този език и култура е тази, която най-често се противопоставу на европейското строителство. Заслужава също да се подчертае, че това косвено доминиране на езика в дебатите и дажи в информираността , е пролука,наложена от могъщите САЩ, които никога не са крили недоволството си, виждайки европейците да правят по-ефикасна конкуренция на икономическото и политическото поприще.

- Относно ефективността, използуването на английския език е предимно тежест за европейското икономическо развитие.
Тук ние можем да покажем лошият баланс на цената отнесена към ефективността, към което се присъединява групата на несправедливостта.
Ние можем да твърдим, че инвестирането, което трябва да направат образователните институции, а после и предприемачите от всички неанглоговорящи страни, представляват икономическа преднина за англоговорящите.
Думата е за истински езиков данък, плащан от по-голямата част от европейските граждани, в полза на онези, които не трябва да плащат, но печелят като езиков снабдител- английските и американските предприятия.

- Наемането на работа в сферата на науката, търговията, политическите функционери, става според езикови предпочитания, както свидетелствува често споменаваният постулат „english mother tongue“ в обявите за работа-и европейски и национални.
Тези обяви са наказуеми, защото са в противоречие с европейската конвенция за човешките и гражданските права.

Тук изненадата, скъпи европейци, са другите решения и ние отиваме да попречим на вредите, които могат да направят за вас и за идните поколения !

Ефектно, само възможността да четем технически английски е необходимо и достатъчно за техници, инженери и научни изследователи. Те могат, ако се отнася само за използуване, разделяйки на четири, броя на учебните часова за английски в образователната система, още повече, че това преподаване въобще не гарантира /още по-лошо/ построяването на европейската демокрация.

За щастие, от 121 години съществува езика за общуване ЕСПЕРАНТО, който вече доказа ефективността си в международните размени, също за всекидневен живот, както и за различни научни отрасли.

Този политически неутрален език, който може лесно да се научи за рекордно късо време- също като съвременен педагогически инструмент- е гаранция за реципрочното уважение между гражданите с различни майчини езици, във връзка с техните права на изразяване и техните интереси генерално.

Защото изучаването на ЕСПЕРАНТО изисква по-малко инвестиции /десетократно по-малко часове/, новата езикова политика става по – лесна за финансиране, със съответната печалба/изгода/, ако се откажем от твърде големите инвестиции за английския, което е продължително неефективно за по-голямата част от европейското гражданство.
Изучаването на ЕСПЕРАНТО прави възможно да се пренастрои инвестирането в обучението и в продуктите за наистина културни цели.
Чрез по-малките инвестиции за ЕСПЕРАНТО е възможно получаването на икономическа печалба за всички също и на палето на културното и политическото равновесие.

Тези качества призна ЮНЕСКО още през 1956 г.

Такава Европа ще може да бъде пример за успешна интеграция, която активно респектира различността на своята култура и езиково обществено богатство. Европа, показваща, че нейния двигател и идеологическа препоръка не е хегемонията, ще привлича симпатия и ще получи свободното сътрудничество на другите страни.
Така, тази паметна независимст на Европа, вписала в културните и езикови факти, ще е много по-значима от всички принципи-декларации, обявени като неефективни от гражданите.
Езиковата политика, коята предлага нашата листа „ЕВРОПА-ДЕМОКРАЦИЯ-ЕСПЕРАНТО“ означава повече справедливост, равенство, означава уважение към различността и запазване на европейската културна специфичност, тя означава демокрация, икономическа ефективност, без големи разходи. Ту е, особено за изучаването на ЕСПЕРАНТО, много добро въведение във ефективното обучение на други езици. Накрая, тя е идването на гражданска Европа-солидарна и ефективна.

2. ДЕМОКРАЦИЯТА ГАРАНТИРА И РАЗВИВА СРЕДСТВА ЗА МИРНИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Ние искаме да бъдем информирани за повишаване на европейската солидарност, на размените, на проекти за природната, културната и езиковата сфери.Ние предлагаме инструментите за гарантиране и обхващането на свободите, за достигане равновесие между възможностите и т.н.

- За гаранциите за качеството на информацията.
Индустрията зя информация е първостепенна индустрия в света и главно подчинена на натиска на финансовите сили.
Важно е в същото време да се гарантира независимостта на информацията и да се защитят журналистите и да се попречи на лъжливи насилници с техните ужасни последици.
Принципът е законно налагане на притежателите на големи средства за комуникация,противоречивите дебати за информацията, съгласно маниерите/начините/ дефинирани от парламентарната комисия.
Други диспозиции ,като контролните комисии, може да се усъвършенствува.Да , ние мислим, че старанията да се повишава качеството на информацията за законна принуда на несъгласните, събира истински предизвикателства за критика и яснота, които са необходими инструменти за демократизиране.

- За гаранциите чрез участие в социалния и политически дебат, и разполагането с познати и ефективни достижения на просвещението като фундаментално право. Ние задължаваме всички доставчици на интернет-обслужване да предоставят безплатно качествен достъп до публичното европейско обслужване, което трябва да позволява всяко обслужване да бъде също безплатно, като основно право на всеки гражданин :

  • сигурна пощенска кутия, с електронен подпис, законно призната и гарантирана, със средства за по-високо засекретяване или автентичност на съобщенията,
  • участие в дебатите и гласуването съгласно законовите условия,
  • пълно разположение на публичните и научните източници, ефективно организирани и безгранично разполагане на научните, педагогично представени до нивото на университетски докторат, използуваните езици ще са по-малко от всички живи езициза издаване на нивото на абитуриент, и ЕСПЕРАНТО за всеки без пречки , за по-пълно използуване на друг език до най-висок курс.

- Ние смятаме, че свободата на словото и независимостта на журналистите и надеждността на промените постановяват, че само независимите трябва да бъдат инструментите, които те използуват, иначе казано, технологията на информиране. В този дух ние поддържаме движението за свободни програми и по-точно, техните сегашни борби срещу патентите за каквито и да са нематериални духовни неща, като книги, математически формули, софтуерни програми

- За действена демокрация благодарение възможностите на референдума – призив, решен съгласно процедурата за гражданска инициатива.
За честата констатация, че институциите, даже демократично избрани, понякога не знаят достатъчно, за да решават, да приеват нови идеи, често при все това неотложни и т.н., ние отбелязваме колко добра възможност е призива за референдум, при условие че според закона, броят на искащите е достигнат и конституционните критерии за субсидиране са уважени.
Така за проблемите, според познатите обхвати, независимо дали са регионални, национални или европейски, петицията за призоваване към референдум на посоченото гражданство ще е възможно да се ефективизира точна, действаща демокрация. За нейното осъществяване, това конституционно решение ще пришпори изискването и използуването на ефективни институциите.

- За Европа с граждани, без каквато и да е дискриминация, нито по имуществен ценз, нито географска и т.н.
Европейското гражданство трябва да е на практика за всички граждани. Отделно, възможно е пребиваването в регионите, различни с оригиналността на култура или език, да бъдат предложени на всички младежи, независимо от времето на тяхното учене или следване.
Другите средства за откриване на европейската различност да бъде развита, внимателно компенсирана за икономическа слабост : например за партньорства между култури, художествени творби,
учители, служители и всякакви икономически дейци, винаги доброволно.
Ние изискваме равенство между гражданите за достигане на европейско гражданство.
Ние признаваме принципите на квоти за съставяне на европейска служба за борба с каквато и да е дискриминация, например езикова, културна и за отдалеченост.
Тези диспозиции са необходими за формирането на чувство за солидарност и гражданство на европейците и за демократичен стремеж.

3. ДЕМОКРАЦИЯТА ГАРАНТИРА СЪЩО УВАЖЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

- Защитата на езиковата и културната домашна основа.
Съживяването на миноритатите /малцинствата/ изисква защитни решения, насочени да поддържат критичната плътност, която е необходима за съживяването на езика, културата, народа.
Ние искаме състоянието на езиковия и културен пейзаж в Европейския съюз да бъде изследван и резултатите издадени.
Този доклад за състоянието ще е препоръка/референция/ за защита политиката на културното и езиково наследство.
Той с внимание ще докладва за миноритатите и ще уважава /респентира/ принципите на субсидирането.
Съг.ласно нашата идея, такава политика на езикова и културна защита е също така важна, както другите мерки за развитието и ефективността на Европейския Съюз.
Тона изискване ще доведе до добавяне на фундаментални законови текстове на Съюза.
Такава политика предлага решения и инструменти, използувани при всяка защита на многокултурността и многоезичието в Европейския Съюз.
Чрез такива решения ние целим да гарантираме активно уважение на миноритатите, запазване на културните богатства, постигане на уважение към семейните корени, правото на сближаване посредством езиковите и културните корени.
Ние предлагаме нашата загриженост за концепцията на домашното огнище, култура, език, облягайки се на принципа на субсидирането.
Така европейската идентичност ще се запази не чрез отсичане на корените на всеки европеец, а чрез обхващането на стойностите ,на толерантността и солидарността.

- Определението за демокрация означава за нас, че всякакво малцинство трябва да получи право на изразяване и средства за изразяване, така че тяхната гледна точка да бъде лесно показана за обединените граждани без разход или особено напрежение, подобно на мажоритарните принципи. Това издание трябва също така да не съдържа издаване на пропаганда за декларации,събития и други средства, които пряко или косвено противоречат на принципите на човешките права и правата на народите.

4. УВАЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Основен кадър на демократичната политика е дефинирането на човешките права. Те са за нас съдържащи се в универсалната декларация за човешките права и европейските граждани и децата са наш водач.
Основният текст и най известен е Декларацията за човешките права от 1948 г и ние приемаме, че всички по-късни текстове не трябва да предлагат отхвърляне на която и да е точка от тази Декларация и също нейните принципи са върховни и не пречат на по-късни декларации.
Разбираемо е тази отправна точка копнее искрено за повечето очаквания на човечеството и познава отделни текстове, които уточняват правата, например на децата.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents