Hejmpaĝo > EDE ? > Statut

Statut

lundo 28a januaro 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : de eo es fr nl pl pt uk

Statut Federacji E-D-E
(Europa Demokracja Esperanto)

Rozdział I : Założenie, cele i środki stowarzyszenia

Artykuł 1 : Powstało stowarzyszenie pod nazwą „Federacja EDE (Europa demokracja Esperanto)”., z siedzibą w Strasburgu u p. Jeana-Christophe VINCENT, 6 rue des Juifs, 67 Strasbourg.Jest ono wpisane w Rejestr Towarzystw Trybunału Instancyjnego Strasburga i mają dla nich zastosowanie artykuły 21-79 lokalnego Cywilnego Kodeksu, wciąż ważnego od momentu ustanowienia go przez francuski cywilny kodeks prawny w dniu 01.06.1924r. Ponieważ stowarzyszenie „Federacja EDE” jest stowarzyszeniem europejskim, jego statut będzie kontrolowany, aby dostosować go do Europejskiego Stowarzyszenia Prawniczego po sprecyzowaniu przez lokalne prawo.

Artykuł 2 : To Stowarzyszenie ma za zadanie utworzyć związek „stowarzyszeń EDE”. Te stowarzyszenia, mające polityczne cele, powstają w różnych okręgach wyborczych Unii Europejskiej. Ich celem jest popierać w swoim okręgu wyborczym listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą się troszczyć o obronę „Programu EDE”, którego głównym celem jest dostarczyć Unii Europejskiej środków koniecznych do ustanowienia równych praw demokracji. Każde stowarzyszenie jest a priori uznawane przez Federację, przedstawiając jej statut, który musi dokładnie deklarować swoją tożsamość z programem EDE. W przypadku kontestacji tego poparcia, zdecyduje Rada Administracyjna Federacji EDE.

Artykuł 3 : „Program EDE” jest budowany podczas wolnych obrad poprzez Internet między wszystkimi członkami Stowarzyszeń EDE. Opiniowana lingwistycznie wersja tego programu jest opublikowana w języku Esperanto, roboczym języku Federacji EDE. Jak sugeruje tytuł, artykuł ten traktuje wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem demokracji w Unii Europejskiej, np polecanie, przekonywanie do Międzynarodowego Języka Esperanto, narzędzia koniecznego dla demokratycznych debat Unio-Europejskich. Taki program został przyjęty przez Radę Administracyjną Federacji EDE do opublikowania, najpóźniej trzy miesiące przed głosowaniem do parlamentu europejskiego. Po wyborach można na nowo dyskutować o nim, ale deputowani EDE i inni reprezentanci są moralnie zobowiązani uznawać tylko ten „Program EDE”, w który zaangażowali się podczas wyborów.

Artykuł 4 : Ŝrodki
- 4.1 : funkcjonowanie :
Z powodu rozproszenia swoich członków, Federacja EDE organizuje na szeroką skale grupy dyskusyjne i głosowanie za pomocą Internetu. Wewnętrzny regulamin określa warunki, dotyczące między innymi uczestnictwo członków, którzy nie dysponują Internetem.
- 4.2 : działalność :
Każda forma masowego przekazu, głównie przez Internet. Uczestnictwo w „społecznych forach” i innych międzynarodowych spotkaniach. Publiczne debaty, prelekcje, staże szkolące. Wszystkie inne prawnie dozwolone środki.

Artykuł 5 : Istnienie stowarzyszenia „Federacja EDE” nie jest ograniczone czasowo, ale rozwiązanie może nastąpić, jeśli cele „Programu EDE” zostaną spełnione.

Rozdział II : Skład

Artykuł 6 : Członkowie
Stowarzyszenie składa się z członków założycieli, aktywnych członków i członków honorowych.
- Członkami założycielami są osoby (minimum siedem, którzy reprezentują przynajmniej trzy z europejskich okręgów wyborczych), którzy uczestniczyli w konstytucyjnym Generalnym Zgromadzeniu, i wybrali prowizoryczny zarząd, w celu przedstawienia postulatu o rejestrację w rejestr stowarzyszeń w Strasburgu.
- Każdy aktywny członek stowarzyszenia EDE jest aktywnym członkiem Federacji EDE. W przypadku, kiedy stowarzyszenie EDE nie istniałoby w okręgu wyborczym, kwalifikacja członka federacji EDE byłaby aktualna poprzez indywidualną składkę, określoną w wewnętrznym regulaminie.
- Byłoby wskazane, żeby każdy aktywny członek Federacji uiścił składkę równoważną 10 €, albo wyższą, w bieżącym roku.
- Honorowymi członkami są osoby, którym takie członkostwo nadała Rada Administracyjna za ich zgodą. Osoby te potwierdziły swoje poparcie dla programu EDE i zgadzają się być moralnymi gwarantami Federacji. Ne płacą one składek.

Artykuł 7 : Składki aktywnych członków są zbierane bezpośrednio przez poszczególne stowarzyszenia EDE, według warunków określonych przez te stowarzyszenia. Potem, w dniu Generalnego Zgromadzenia, każde stowarzyszenie wypłaci Federacji za każdego ze swych członków składkę z tytułu przynależności, zapisaną w wewnętrznym regulaminie.
Wysokość składki określa Generalne Zgromadzenie.

Artykuł 8 : Sposób, w jaki członek stowarzyszenia może z niego wystąpić :
- odejść na własne żądanie
- zostać usuniętym z powodu nie przestrzegania zasad (regulaminu) stowarzyszenia.

Rozdział III : Administracja i funkcjonowanie

Artykuł 9 : Rada Administracyjna
Instancja odpowiedzialną za Stowarzyszenie jest Rada Administracyjna. W radzie każde ze stowarzyszeń EDE dysponuje trzema miejscami. Każdy obwód stowarzyszenia podczas np. swego Generalnego Zgromadzenia musi polecić swoich delegatów, którzy wtedy staną się legalnymi członkami Rady Administracyjnej. Prócz Generalnego Zgromadzenia mogą być głosującymi inni członkowie Zarządu, którym zostaną powierzone określone misje, i to po umotywowanej propozycji do porządku dziennego Generalnego Zgromadzenia i opublikowane przynajmniej trzy tygodnie przed tymże zebraniem. Liczba tych innych uprawnionych do głosowania nie może być wyższa niż liczba połowy legalnych delegatów. Członkowie Rady administracyjnej są wybierani na jeden rok i mogą być wybrani ponownie. Ci członkowie są zobowiązani śledzić debaty, będąc w stałym kontakcie między sobą (internetowym, telefonicznym), aby podjąć ostateczną decyzję o „Programie EDE” na trzy miesiące przed wyborami. Oni koordynują lokalne działania i lansują masową informacyjną europejską działalność.

Artykuł 10 : Zarząd Stowarzyszenia
Rada Administracyjna wybiera ze swego grona Zarząd w głosowaniu. Po ukonstytuowaniu się Zarządu wybiera on dzień Generalnego Zgromadzenia. Zarząd składa się z przewodniczącego, jednego lub wielu wiceprzewodniczących, skarbnika, odpowiedzialnego za finansowe sprawy, ewentualnie jego zastępcę, sekretarza odpowiedzialnego za wymianę informacji w samej Federacji i za archiwa, ewentualnie także zastępcę (jednego lub więcej). O wydatkach decyduje przewodniczący. On reprezentuje stowarzyszenie przed sądami i odpowiada za wszystkie poczynania Federacji. Może on przekazać swoje uprawnienia dla innego członka rady, po zasięgnięciu opinii Rady Administracyjnej.

Artykuł 11 : Generalne Zgromadzenie
W Generalnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy aktywni członkowie. Zbiera się ono co roku w marcu. Biorąc pod uwagę geograficzny rozrzut członków, jest niemożliwością żądać fizycznej obecności wszystkich, jednak koniecznie każdy z członków musi mieć możność decydowania. W tym celu, co najmniej dwa tygodnie wcześniej, każdy z członków otrzyma raport o działalności i raport finansowy, a także raport Rady z prośbą o głosowanie nad dyskutowanymi sprawami i listę kandydatów do nowej Rady. Zgłaszanie kandydatów i inne tematy porządku obrad odbywają się poprzez tajny informator internetowego głosowania albo poprzez odesłanie drogą pocztową „kartki z oddanym głosem”, co umożliwi zaliczenie ważnego głosu (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu) w odpowiedzi na zgłoszone kandydatury i inne pytania. Odpowiedzi przesyłane pocztą powinny dotrzeć de sekretarza jeden tydzień przed posiedzeniem Generalnego Zgromadzenia. Zgromadzenie wybiera komisję do liczenia elektronicznych i za pośrednictwem poczty przysłanych głosów. W przypadku Generalnego Zgromadzenia głosowanie odbywa się jawnie oprócz wyborów członków Rady Administracyjnej. Liczba członków uczestniczących nie jest ograniczona. Pierwszym zadaniem nowo wybranego sekretarza jest rozesłanie przez pocztę elektroniczną informacji o liczbie głosujących i zapewnić unikalną metodę głosowania każdemu członkowi według reguł sprecyzowanych w wewnętrznym regulaminie.

Zgromadzenie ogólne może być także zwołane w trybie nadzwyczajnym na prośbę Zarządu, większości Rady Administracyjnej albo większości okręgów EDE. Prośby te są przedstawiane przez ich przewodniczących. Te nadzwyczajne Generalne Zgromadzenia mają takie same prerogatywy jak statutowe coroczne Zgromadzenie.

Artykuł 12 : Ŝrodki na utrzymanie Stowarzyszenia składają się z :
- ze składek i dobrowolnych wpłat członków
- subwencji państwowych, regionalnych, gminnych i kolektywów publicznych
- darowizn
- wszystkich innych środków z legalnych i reglamentowanych źródeł.
- Prowadzi się księgowość Stowarzyszenia.

Rozdział IV : Modyfikacja statutów i rozwiązanie Stowarzyszenia

Artykuł 13 : Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje jeśli nie można wybrać przynajmniej trzech członków Rady Administracyjnej. Powinno to nastąpić poprzez głosowanie Generalnego Zgromadzenia. W przypadku rozwiązania Federacji, Generalne Zgromadzenie członków wyznacza likwidatora, którym może ale nie musi być członek federacji. Ten po uiszczeniu wymaganych wydatków, resztę pieniędzy przekaże Ogólnoświatowemu Związkowi Esperantystów.

Artykuł 14 : Przewodniczący musi przedstawić w ciągu trzech miesięcy Instancji Sądowej w Strasburgu oświadczenie dotyczące :
- zmian w składzie zarządu
- modyfikacji statutów
- przeniesienie siedziby
- rozwiązania

Artykuł 15 : Regulamin wewnętrzny ustala Rada Administracyjna i daje do zatwierdzenia przez Generalne Zgromadzenie.

Utworzone w Strasburgu 21-go października 2003 i podpisane po ukonstytuowaniu się Zgromadzenia.

Podpisane przez następujących członków Rady Administracyjnej, której funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza zostały sprecyzowane.

- Christian Garino (przewodniczący)
- Bruno Schmidt (skarbnik)
- Denis-Serge Clopeau (sekretarz)
- René Ballaguy
- Joëlle Cunnac
- Bertrand Hugon
- Jean-Christophe Vincent

Statut Federacji E-D-E
(Europa Demokracja Esperanto)

Rozdział I : Założenie, cele i środki stowarzyszenia

Artykuł 1 : Powstało stowarzyszenie pod nazwą „Federacja EDE (Europa demokracja Esperanto)”., z siedzibą w Strasburgu u p. Jeana-Christophe VINCENT, 6 rue des Juifs, 67 Strasbourg.Jest ono wpisane w Rejestr Towarzystw Trybunału Instancyjnego Strasburga i mają dla nich zastosowanie artykuły 21-79 lokalnego Cywilnego Kodeksu, wciąż ważnego od momentu ustanowienia go przez francuski cywilny kodeks prawny w dniu 01.06.1924r. Ponieważ stowarzyszenie „Federacja EDE” jest stowarzyszeniem europejskim, jego statut będzie kontrolowany, aby dostosować go do Europejskiego Stowarzyszenia Prawniczego po sprecyzowaniu przez lokalne prawo.

Artykuł 2 : To Stowarzyszenie ma za zadanie utworzyć związek „stowarzyszeń EDE”. Te stowarzyszenia, mające polityczne cele, powstają w różnych okręgach wyborczych Unii Europejskiej. Ich celem jest popierać w swoim okręgu wyborczym listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą się troszczyć o obronę „Programu EDE”, którego głównym celem jest dostarczyć Unii Europejskiej środków koniecznych do ustanowienia równych praw demokracji. Każde stowarzyszenie jest a priori uznawane przez Federację, przedstawiając jej statut, który musi dokładnie deklarować swoją tożsamość z programem EDE. W przypadku kontestacji tego poparcia, zdecyduje Rada Administracyjna Federacji EDE.

Artykuł 3 : „Program EDE” jest budowany podczas wolnych obrad poprzez Internet między wszystkimi członkami Stowarzyszeń EDE. Opiniowana lingwistycznie wersja tego programu jest opublikowana w języku Esperanto, roboczym języku Federacji EDE. Jak sugeruje tytuł, artykuł ten traktuje wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem demokracji w Unii Europejskiej, np polecanie, przekonywanie do Międzynarodowego Języka Esperanto, narzędzia koniecznego dla demokratycznych debat Unio-Europejskich. Taki program został przyjęty przez Radę Administracyjną Federacji EDE do opublikowania, najpóźniej trzy miesiące przed głosowaniem do parlamentu europejskiego. Po wyborach można na nowo dyskutować o nim, ale deputowani EDE i inni reprezentanci są moralnie zobowiązani uznawać tylko ten „Program EDE”, w który zaangażowali się podczas wyborów.

Artykuł 4 : Ŝrodki
- 4.1 : funkcjonowanie :
Z powodu rozproszenia swoich członków, Federacja EDE organizuje na szeroką skale grupy dyskusyjne i głosowanie za pomocą Internetu. Wewnętrzny regulamin określa warunki, dotyczące między innymi uczestnictwo członków, którzy nie dysponują Internetem.
- 4.2 : działalność :
Każda forma masowego przekazu, głównie przez Internet. Uczestnictwo w „społecznych forach” i innych międzynarodowych spotkaniach. Publiczne debaty, prelekcje, staże szkolące. Wszystkie inne prawnie dozwolone środki.

Artykuł 5 : Istnienie stowarzyszenia „Federacja EDE” nie jest ograniczone czasowo, ale rozwiązanie może nastąpić, jeśli cele „Programu EDE” zostaną spełnione.

Rozdział II : Skład

Artykuł 6 : Członkowie
Stowarzyszenie składa się z członków założycieli, aktywnych członków i członków honorowych.
- Członkami założycielami są osoby (minimum siedem, którzy reprezentują przynajmniej trzy z europejskich okręgów wyborczych), którzy uczestniczyli w konstytucyjnym Generalnym Zgromadzeniu, i wybrali prowizoryczny zarząd, w celu przedstawienia postulatu o rejestrację w rejestr stowarzyszeń w Strasburgu.
- Każdy aktywny członek stowarzyszenia EDE jest aktywnym członkiem Federacji EDE. W przypadku, kiedy stowarzyszenie EDE nie istniałoby w okręgu wyborczym, kwalifikacja członka federacji EDE byłaby aktualna poprzez indywidualną składkę, określoną w wewnętrznym regulaminie.
- Byłoby wskazane, żeby każdy aktywny członek Federacji uiścił składkę równoważną 10 €, albo wyższą, w bieżącym roku.
- Honorowymi członkami są osoby, którym takie członkostwo nadała Rada Administracyjna za ich zgodą. Osoby te potwierdziły swoje poparcie dla programu EDE i zgadzają się być moralnymi gwarantami Federacji. Ne płacą one składek.

Artykuł 7 : Składki aktywnych członków są zbierane bezpośrednio przez poszczególne stowarzyszenia EDE, według warunków określonych przez te stowarzyszenia. Potem, w dniu Generalnego Zgromadzenia, każde stowarzyszenie wypłaci Federacji za każdego ze swych członków składkę z tytułu przynależności, zapisaną w wewnętrznym regulaminie.
Wysokość składki określa Generalne Zgromadzenie.

Artykuł 8 : Sposób, w jaki członek stowarzyszenia może z niego wystąpić :
- odejść na własne żądanie
- zostać usuniętym z powodu nie przestrzegania zasad (regulaminu) stowarzyszenia.

Rozdział III : Administracja i funkcjonowanie

Artykuł 9 : Rada Administracyjna
Instancja odpowiedzialną za Stowarzyszenie jest Rada Administracyjna. W radzie każde ze stowarzyszeń EDE dysponuje trzema miejscami. Każdy obwód stowarzyszenia podczas np. swego Generalnego Zgromadzenia musi polecić swoich delegatów, którzy wtedy staną się legalnymi członkami Rady Administracyjnej. Prócz Generalnego Zgromadzenia mogą być głosującymi inni członkowie Zarządu, którym zostaną powierzone określone misje, i to po umotywowanej propozycji do porządku dziennego Generalnego Zgromadzenia i opublikowane przynajmniej trzy tygodnie przed tymże zebraniem. Liczba tych innych uprawnionych do głosowania nie może być wyższa niż liczba połowy legalnych delegatów. Członkowie Rady administracyjnej są wybierani na jeden rok i mogą być wybrani ponownie. Ci członkowie są zobowiązani śledzić debaty, będąc w stałym kontakcie między sobą (internetowym, telefonicznym), aby podjąć ostateczną decyzję o „Programie EDE” na trzy miesiące przed wyborami. Oni koordynują lokalne działania i lansują masową informacyjną europejską działalność.

Artykuł 10 : Zarząd Stowarzyszenia
Rada Administracyjna wybiera ze swego grona Zarząd w głosowaniu. Po ukonstytuowaniu się Zarządu wybiera on dzień Generalnego Zgromadzenia. Zarząd składa się z przewodniczącego, jednego lub wielu wiceprzewodniczących, skarbnika, odpowiedzialnego za finansowe sprawy, ewentualnie jego zastępcę, sekretarza odpowiedzialnego za wymianę informacji w samej Federacji i za archiwa, ewentualnie także zastępcę (jednego lub więcej). O wydatkach decyduje przewodniczący. On reprezentuje stowarzyszenie przed sądami i odpowiada za wszystkie poczynania Federacji. Może on przekazać swoje uprawnienia dla innego członka rady, po zasięgnięciu opinii Rady Administracyjnej.

Artykuł 11 : Generalne Zgromadzenie
W Generalnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy aktywni członkowie. Zbiera się ono co roku w marcu. Biorąc pod uwagę geograficzny rozrzut członków, jest niemożliwością żądać fizycznej obecności wszystkich, jednak koniecznie każdy z członków musi mieć możność decydowania. W tym celu, co najmniej dwa tygodnie wcześniej, każdy z członków otrzyma raport o działalności i raport finansowy, a także raport Rady z prośbą o głosowanie nad dyskutowanymi sprawami i listę kandydatów do nowej Rady. Zgłaszanie kandydatów i inne tematy porządku obrad odbywają się poprzez tajny informator internetowego głosowania albo poprzez odesłanie drogą pocztową „kartki z oddanym głosem”, co umożliwi zaliczenie ważnego głosu (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu) w odpowiedzi na zgłoszone kandydatury i inne pytania. Odpowiedzi przesyłane pocztą powinny dotrzeć de sekretarza jeden tydzień przed posiedzeniem Generalnego Zgromadzenia. Zgromadzenie wybiera komisję do liczenia elektronicznych i za pośrednictwem poczty przysłanych głosów. W przypadku Generalnego Zgromadzenia głosowanie odbywa się jawnie oprócz wyborów członków Rady Administracyjnej. Liczba członków uczestniczących nie jest ograniczona. Pierwszym zadaniem nowo wybranego sekretarza jest rozesłanie przez pocztę elektroniczną informacji o liczbie głosujących i zapewnić unikalną metodę głosowania każdemu członkowi według reguł sprecyzowanych w wewnętrznym regulaminie.

Zgromadzenie ogólne może być także zwołane w trybie nadzwyczajnym na prośbę Zarządu, większości Rady Administracyjnej albo większości okręgów EDE. Prośby te są przedstawiane przez ich przewodniczących. Te nadzwyczajne Generalne Zgromadzenia mają takie same prerogatywy jak statutowe coroczne Zgromadzenie.

Artykuł 12 : Ŝrodki na utrzymanie Stowarzyszenia składają się z :
- ze składek i dobrowolnych wpłat członków
- subwencji państwowych, regionalnych, gminnych i kolektywów publicznych
- darowizn
- wszystkich innych środków z legalnych i reglamentowanych źródeł.
- Prowadzi się księgowość Stowarzyszenia.

Rozdział IV : Modyfikacja statutów i rozwiązanie Stowarzyszenia

Artykuł 13 : Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje jeśli nie można wybrać przynajmniej trzech członków Rady Administracyjnej. Powinno to nastąpić poprzez głosowanie Generalnego Zgromadzenia. W przypadku rozwiązania Federacji, Generalne Zgromadzenie członków wyznacza likwidatora, którym może ale nie musi być członek federacji. Ten po uiszczeniu wymaganych wydatków, resztę pieniędzy przekaże Ogólnoświatowemu Związkowi Esperantystów.

Artykuł 14 : Przewodniczący musi przedstawić w ciągu trzech miesięcy Instancji Sądowej w Strasburgu oświadczenie dotyczące :
- zmian w składzie zarządu
- modyfikacji statutów
- przeniesienie siedziby
- rozwiązania

Artykuł 15 : Regulamin wewnętrzny ustala Rada Administracyjna i daje do zatwierdzenia przez Generalne Zgromadzenie.

Utworzone w Strasburgu 21-go października 2003 i podpisane po ukonstytuowaniu się Zgromadzenia.

Podpisane przez następujących członków Rady Administracyjnej, której funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza zostały sprecyzowane.

- Christian Garino (przewodniczący)
- Bruno Schmidt (skarbnik)
- Denis-Serge Clopeau (sekretarz)
- René Ballaguy
- Joëlle Cunnac
- Bertrand Hugon
- Jean-Christophe Vincentfilmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents