Hejmpaĝo > EDE ? > Statuten

Statuten

merkredo 25a marto 2009

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : de eo es fr nl pl pt uk

Statuten Statuten van de Federatie E-D-E
(Europa-Democratie-Esperanto)

Afdeling I : Oprichting, doelen en middelen van de vereniging

Artikel 1 : Opgericht is een vereniging onder de naam "Fédération EDE (Europe, Démocratie, Espéranto – Eŭropo Demokratio Esperanto)", met Straatsburg als plaats van vestiging ; ten huize van M Jean-Christophe VINCENT, 6 rue des Juifs, 67000 Strasbourg. Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister van de civiele rechtbank te Straatsburg, onder de bepalingen van de artikelen 21 t/m 79 van het Burgerlijk Wetboek, die kracht van wet heeft gekregen door de invoeringswet van 1 juni 1924. Aangezien de vereniging "Fédération EDE" een doelstelling op Europees vlak heeft, zullen haar statuten herzien worden in overeenstemming met het Recht van de Europese Unie zodra deze vorm heeft gekregen in een wet van gemeenschappelijk recht.

Artikel 2 : De vereniging is bedoeld als federatief verband voor de nationale "EDE-verenigingen". Die verschillende verenigingen, met een politiek doel, zijn opgericht in verschillende kiesdistricten van de Europese Unie. Zij zijn er voor om een candidatenlijst te onderhouden van afgevaardigden naar het Europees Parlement, wier taak het is om het "EDE-programma" te verdedigen, met als leidende gedachte om de Europese Unie de nodige middelen te verschaffen tot het instellen van een participerende democratie. Iedere EDE-vereniging wordt bij voorbaat door de federatie erkend op grond van het overleggen van haar statuten, waarin zij haar instemming verklaart met het EDE-programma. In het geval dat die instemming betwist wordt, zal de Beheersraad van de Federatie EDE daar een uitspraak over doen.

Artikel 3 : Het "EDE-programma" komt tot stand door vrije debatten op Internet tussen alle leden van de EDE-verenigingen. De taalversie waarnaar steeds verwezen dient te worden is die welke in het Esperanto gepubliceerd wordt. De werktaal van federatie EDE is esperanto.
De federatie betrekt – zoals haar naam al zegt – alles in de discussie dat betrekking heeft op het functioneren van de democratie in de Europese Unie, zoals bij voorbeeld de bevordering van de internationale taal Esperanto, een onmisbaar instrument voor het democratisch overleg op het niveau van de EU. Het programma wordt uiterlijk drie maanden voor de Europese verkiezingen door de Beheersraad vastgesteld ter publicatie. Na de verkiezingen kan zij weer ter discussie gesteld worden, maar de EDE-afgevaardigden of andere vertegenwoordigers zullen moreel alleen gehouden zijn aan het "EDE-programma" waar zij voor gegaan zijn bij hun verkiezing.

Artikel 4 : Wijze van communicatie
- 4.1 : intern :
Omdat haar leden zeer verspreid wonen, zal de Federatie EDE zeer ruim gebruik maken van groepsdiscussies en stemmen via internet. Het interne reglement geeft aan de manieren waarop, met name wat betreft de deelname van leden die niet zelf over internet beschikken.
- 4.2 : naar buiten toe :
Elk mediaal middel, in het bijzonder op internet. Deelname aan massafora over de samenleving ("social forum") eb andere internationale ontmoetingen. Openbare bijeenkomsten, debatconferenties, traingsstages. Elkander wettig middel.

Artikel 5 : De vereniging “Fédération EDE” is voor onbepaalde tijd opgericht, maar zij kan tot opheffing overgaan zodra de doelstellingen van het EDE-programma zullen zijn bereikt.

Afdeling II : Opbouw

Artikel 6 : Leden
De vereniging is opgebouwd uit leden-oprichters, actieve leden en ereleden.
- leden-oprichters zijn de personen (ten getale van minstens zeven, die bovendien minstens drie van de Europese kiesdistricten vertegenwoordigen) die hebben deelgenomen aan de algemene oprichtingsvergadering en het voorbereidingscomitee hebben gekozen, dat het verzoek tot inschrijving in het verenigings­register van Straatsburg moest indienen. Vanaf de oprichting van de vereniging worden zij actieve leden van de federatie zonder andere rechten of bijzondere rechten.
- Elk actief lid van een EDE-kiesvereniging is actief lid van de Federatie EDE. Waar geen EDE-vereniging bestaat, in die kieskring, wordt men lid van de Federatie EDE door storting van een individuele contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld in het interne reglement.
- Weldoend lid van de Federatie is ieder actief lid van de vvereniging die een gift rechtstreeks aan de Federatie heeft gedaan van tien euro of meer voor het lopende jaar.
- Ereleden zijn personen die als zodanig, met hun instemming, door de Beheersraad zijn benoemd. Zij hebben hun steun betuigd aan het EDE-programma en accepteren in te staan voor het morele gehalte van de Federatie. Zij zijn van contributie vrijgesteld.

Artikel 7 : De contributie van actieve leden wordt rechtstreeks geïnd door de EDE-vereniging in hun kieskring, op de voorwaarden die door die vereniging zijn vastgesteld. Iedere vereniging draagt vervolgens aan de Federatie, op de dag van de Algemene Vergadering, een afdelingscontributie over voor elk lid. De hoogte van die contributie wordt bepaald op de Algemene Vergadering van de Federatie.

Artikel 8 : Het lidmaatschap vervalt door :
-  uittreding,
- verlies van het lidmaatschap van de betreffende EDE-vereniging.

Afdeling III : Beheer en werkwijze

Artikel 9 : Beheersraad
Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het functioneren van de vereniging is de Beheersraad. Iedere EDE-vereniging heeft drie zetels daarin. Het is de taak van iedere kiesvereniging, bij vooorbeeld op haar algemene ledenvergadering, om een volmacht aan haar vertegenwoordigers te geven, die dan leden in rechte worden van de Beheersraad. Daarnaast kan de Algemene Vergadering extra leden in de Beheersraad kiezen, die belast worden met speciale opdrachten, mits deze minstens drie weken van tevoren met redenen omkleed als voorstel aan de Algemene Vergadering zijn gepubliceerd. Hun aantal mag niet meer dan de helft van het aantal leden in rechte bedragen. De leden van de Beheersraad worden gekozen voor de duur van een jaar en zijn herkiesbaar. In permanent contact voor overleg (via Internet of telefonisch), hebben deze leden tot taak de debatten te volgen zodat zij, drie maanden voor de verkiezingen, het EDE-programma kunnen vaststellen. Zij coördineren de plaatselijke activiteiten en lanceren acties voor de media over Europa.

Artikel 10 : Het verenigingsbestuur
De Beheersraad kiest uit haar midden een bestuur. Dit bestuur wordt gekozen op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering, meteen na de verkiezing van de Beheersraad. Het bestaat uit een voorzitter, die wettelijk vertegenwoordiger is van de vereniging, eventueel uit een of meer vice-voorzitters, een penningmeester, die verantwoordelijk is voor de financiën, eventueel een tweede penningmeester, een secretaris, die verantwoordelijk is voor de informatie-uitwisselingen binnen de Federatie en het archief, en eventueel een tweede, derde secretaris enz. Uitbetalingen worden gemachtigd door de voorzitter. Hij vertegenwoordigt de vereniging in rechte en in alle burgerlijke rechtshandelingen. Hij kan, op grond van het oordeel van de Beheersraad, zijn bevoegdheden delegeren aan een ander lid van de Beheersraad. De vertegenwoordiger van de vereniging moet in het volledige bezit zijn van zijn burgerrechten.

Artikel 11 : Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle actieve leden. Zij komt ieder jaar in de loop van de maand maart bijeen. Omdat de leden zeer verspreid wonen, is het onmogelijk om te eisen, dat een meerderheid van leden lijfelijk aanwezig is. Toch moet ieder lid in staat worden gesteld deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Daarom moet ieder lid, minstens twee weken van tevoren, het verenigingsverslag en de jaarrekeningen hebben ontvangen. Het ontvangt ook een rapport van de Beheersraad over de opvattingen die ter discussie staan en stemmen worden gevraagd, evenals de kandidatenlijst voor de Beheersraad. De stemmingen over kandidaten en andere zaken die op de agenda staan dienen plaats te vinden via het Internet-stembureau of in de vorm van een antwoord op het “stembiljet”, dat de keus geeft door aankruisen van ’voor’, ’tegen’ of ’onthouding’ op elke vraag. Dat stembiljet voor degenen die niet over Internet beschikken wordt een week voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering onder dubbele envelop aan de secretaris verstuurd. Deze kiest een “stembureau” die de electronische en papieren stemmen onderzoekt. Op de lijfelijke algemene vergadering worden de stemmen per openbaar stembriefje uitgebracht behalve bij de verkiezing van de leden van de Beheersraad. Het geldt geen beperking voor het aantal machtigingen per aanwezig lid. De nieuw gekozen secretaris heeft als eerste taak om het resultaat van het stemmenonderzoek via internet bekend te maken en zich ervan te verzekeren dat ieder lid slechts op één manier gestemd heeft, in overeenstemming met de stemwijzen die in het interne reglement zijn beschreven. Gewone besluiten worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. De besluiten met betrekking tot statutenwijzigingen en over ontbinding van de vereniging worden met een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stemmen, mits meer dan de helft van de leden hebben gestemd. Wanneer de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

De Algemene Vergadering kan ook in buitengewone zitting bijeen worden geroepen op verzoek van het bestuur, op verzoek van de meerderheid van de Beheersraad, of op verzoek van de meerderheid van de EDE-kieskringen. Zulke verzoeken worden uitgebracht bij monde van de respectieve voorzitters. Die buitengewone algemene vergaderingen worden voorbereid en vinden volgens dezelfde regels plaats als de gewone algemene vergaderingen.

Artikel 12 : De financiële middelen van de vereniging bestaan uit :
- contributies en geregistreerde giften van haar leden
- subsidies van de staat en elk overheidsorgaan
- geregistreerde giften
- alle andere financiële middelen die toegestaan zijn door de wet en de reglementen
- Er dient van dag tot dag een boekhouding van inkomsten en uitgaven bijgehouden te worden.

Afdeling IV : Wijziging van de statuten en ontbinding

Artikel 13 : De vereniging moet ontbonden worden als het onmogelijk is om ten minste drie leden in de Beehrsraad te kiezen.
Daartoe kan besloten worden door een stemming van de Algemene Vergadering, in het bijzonder ook wanneer de bestaansreden van de Federatie door verwezenlijking van haar doel is komen te vervallen.
In geval van omntbinding wijst de Algemene Vergadering een "vereffenaar", lid of niet, aan. Deze zal, na vereffening van de schulden, het actieve saldo aan Universala Esperanto Asocio toewijzen.

Artikel 14 : De voorzitter dient binnen drie maanden aan de civiele rechtbank te Straatsburg de verklaringen afleggen met betrekking tot :
- veranderingen in de samenstelling van het bestuur,
- wijzigingen die in de statuten zijn aangebracht,
- verandering van plaats van vestiging,
- ontbinding.

Artikel 15 : Het interne reglement wordt uitgewerkt door de Beheersraad en voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Opgesteld te Straatsburg, 21 oktober 2003 en ondertekend na afloop van de Constituerende Vergadering.

Ondertekend door de volgende leden van de Beheersraad waarbij de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris nader zijn opgegeven

- Christian Garino (voorzitter)
- Bruno Schmitt (penningmeester)
- Denis-Serge Clopeau (secretaris)
- René Ballaguy
- Joëlle Cunnac
- Bertrand Hugon
- Jean-Christophe Vincent

Statuten Statuten van de Federatie E-D-E
(Europa-Democratie-Esperanto)

Afdeling I : Oprichting, doelen en middelen van de vereniging

Artikel 1 : Opgericht is een vereniging onder de naam "Fédération EDE (Europe, Démocratie, Espéranto – Eŭropo Demokratio Esperanto)", met Straatsburg als plaats van vestiging ; ten huize van M Jean-Christophe VINCENT, 6 rue des Juifs, 67000 Strasbourg. Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister van de civiele rechtbank te Straatsburg, onder de bepalingen van de artikelen 21 t/m 79 van het Burgerlijk Wetboek, die kracht van wet heeft gekregen door de invoeringswet van 1 juni 1924. Aangezien de vereniging "Fédération EDE" een doelstelling op Europees vlak heeft, zullen haar statuten herzien worden in overeenstemming met het Recht van de Europese Unie zodra deze vorm heeft gekregen in een wet van gemeenschappelijk recht.

Artikel 2 : De vereniging is bedoeld als federatief verband voor de nationale "EDE-verenigingen". Die verschillende verenigingen, met een politiek doel, zijn opgericht in verschillende kiesdistricten van de Europese Unie. Zij zijn er voor om een candidatenlijst te onderhouden van afgevaardigden naar het Europees Parlement, wier taak het is om het "EDE-programma" te verdedigen, met als leidende gedachte om de Europese Unie de nodige middelen te verschaffen tot het instellen van een participerende democratie. Iedere EDE-vereniging wordt bij voorbaat door de federatie erkend op grond van het overleggen van haar statuten, waarin zij haar instemming verklaart met het EDE-programma. In het geval dat die instemming betwist wordt, zal de Beheersraad van de Federatie EDE daar een uitspraak over doen.

Artikel 3 : Het "EDE-programma" komt tot stand door vrije debatten op Internet tussen alle leden van de EDE-verenigingen. De taalversie waarnaar steeds verwezen dient te worden is die welke in het Esperanto gepubliceerd wordt. De werktaal van federatie EDE is esperanto.
De federatie betrekt – zoals haar naam al zegt – alles in de discussie dat betrekking heeft op het functioneren van de democratie in de Europese Unie, zoals bij voorbeeld de bevordering van de internationale taal Esperanto, een onmisbaar instrument voor het democratisch overleg op het niveau van de EU. Het programma wordt uiterlijk drie maanden voor de Europese verkiezingen door de Beheersraad vastgesteld ter publicatie. Na de verkiezingen kan zij weer ter discussie gesteld worden, maar de EDE-afgevaardigden of andere vertegenwoordigers zullen moreel alleen gehouden zijn aan het "EDE-programma" waar zij voor gegaan zijn bij hun verkiezing.

Artikel 4 : Wijze van communicatie
- 4.1 : intern :
Omdat haar leden zeer verspreid wonen, zal de Federatie EDE zeer ruim gebruik maken van groepsdiscussies en stemmen via internet. Het interne reglement geeft aan de manieren waarop, met name wat betreft de deelname van leden die niet zelf over internet beschikken.
- 4.2 : naar buiten toe :
Elk mediaal middel, in het bijzonder op internet. Deelname aan massafora over de samenleving ("social forum") eb andere internationale ontmoetingen. Openbare bijeenkomsten, debatconferenties, traingsstages. Elkander wettig middel.

Artikel 5 : De vereniging “Fédération EDE” is voor onbepaalde tijd opgericht, maar zij kan tot opheffing overgaan zodra de doelstellingen van het EDE-programma zullen zijn bereikt.

Afdeling II : Opbouw

Artikel 6 : Leden
De vereniging is opgebouwd uit leden-oprichters, actieve leden en ereleden.
- leden-oprichters zijn de personen (ten getale van minstens zeven, die bovendien minstens drie van de Europese kiesdistricten vertegenwoordigen) die hebben deelgenomen aan de algemene oprichtingsvergadering en het voorbereidingscomitee hebben gekozen, dat het verzoek tot inschrijving in het verenigings­register van Straatsburg moest indienen. Vanaf de oprichting van de vereniging worden zij actieve leden van de federatie zonder andere rechten of bijzondere rechten.
- Elk actief lid van een EDE-kiesvereniging is actief lid van de Federatie EDE. Waar geen EDE-vereniging bestaat, in die kieskring, wordt men lid van de Federatie EDE door storting van een individuele contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld in het interne reglement.
- Weldoend lid van de Federatie is ieder actief lid van de vvereniging die een gift rechtstreeks aan de Federatie heeft gedaan van tien euro of meer voor het lopende jaar.
- Ereleden zijn personen die als zodanig, met hun instemming, door de Beheersraad zijn benoemd. Zij hebben hun steun betuigd aan het EDE-programma en accepteren in te staan voor het morele gehalte van de Federatie. Zij zijn van contributie vrijgesteld.

Artikel 7 : De contributie van actieve leden wordt rechtstreeks geïnd door de EDE-vereniging in hun kieskring, op de voorwaarden die door die vereniging zijn vastgesteld. Iedere vereniging draagt vervolgens aan de Federatie, op de dag van de Algemene Vergadering, een afdelingscontributie over voor elk lid. De hoogte van die contributie wordt bepaald op de Algemene Vergadering van de Federatie.

Artikel 8 : Het lidmaatschap vervalt door :
-  uittreding,
- verlies van het lidmaatschap van de betreffende EDE-vereniging.

Afdeling III : Beheer en werkwijze

Artikel 9 : Beheersraad
Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het functioneren van de vereniging is de Beheersraad. Iedere EDE-vereniging heeft drie zetels daarin. Het is de taak van iedere kiesvereniging, bij vooorbeeld op haar algemene ledenvergadering, om een volmacht aan haar vertegenwoordigers te geven, die dan leden in rechte worden van de Beheersraad. Daarnaast kan de Algemene Vergadering extra leden in de Beheersraad kiezen, die belast worden met speciale opdrachten, mits deze minstens drie weken van tevoren met redenen omkleed als voorstel aan de Algemene Vergadering zijn gepubliceerd. Hun aantal mag niet meer dan de helft van het aantal leden in rechte bedragen. De leden van de Beheersraad worden gekozen voor de duur van een jaar en zijn herkiesbaar. In permanent contact voor overleg (via Internet of telefonisch), hebben deze leden tot taak de debatten te volgen zodat zij, drie maanden voor de verkiezingen, het EDE-programma kunnen vaststellen. Zij coördineren de plaatselijke activiteiten en lanceren acties voor de media over Europa.

Artikel 10 : Het verenigingsbestuur
De Beheersraad kiest uit haar midden een bestuur. Dit bestuur wordt gekozen op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering, meteen na de verkiezing van de Beheersraad. Het bestaat uit een voorzitter, die wettelijk vertegenwoordiger is van de vereniging, eventueel uit een of meer vice-voorzitters, een penningmeester, die verantwoordelijk is voor de financiën, eventueel een tweede penningmeester, een secretaris, die verantwoordelijk is voor de informatie-uitwisselingen binnen de Federatie en het archief, en eventueel een tweede, derde secretaris enz. Uitbetalingen worden gemachtigd door de voorzitter. Hij vertegenwoordigt de vereniging in rechte en in alle burgerlijke rechtshandelingen. Hij kan, op grond van het oordeel van de Beheersraad, zijn bevoegdheden delegeren aan een ander lid van de Beheersraad. De vertegenwoordiger van de vereniging moet in het volledige bezit zijn van zijn burgerrechten.

Artikel 11 : Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle actieve leden. Zij komt ieder jaar in de loop van de maand maart bijeen. Omdat de leden zeer verspreid wonen, is het onmogelijk om te eisen, dat een meerderheid van leden lijfelijk aanwezig is. Toch moet ieder lid in staat worden gesteld deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Daarom moet ieder lid, minstens twee weken van tevoren, het verenigingsverslag en de jaarrekeningen hebben ontvangen. Het ontvangt ook een rapport van de Beheersraad over de opvattingen die ter discussie staan en stemmen worden gevraagd, evenals de kandidatenlijst voor de Beheersraad. De stemmingen over kandidaten en andere zaken die op de agenda staan dienen plaats te vinden via het Internet-stembureau of in de vorm van een antwoord op het “stembiljet”, dat de keus geeft door aankruisen van ’voor’, ’tegen’ of ’onthouding’ op elke vraag. Dat stembiljet voor degenen die niet over Internet beschikken wordt een week voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering onder dubbele envelop aan de secretaris verstuurd. Deze kiest een “stembureau” die de electronische en papieren stemmen onderzoekt. Op de lijfelijke algemene vergadering worden de stemmen per openbaar stembriefje uitgebracht behalve bij de verkiezing van de leden van de Beheersraad. Het geldt geen beperking voor het aantal machtigingen per aanwezig lid. De nieuw gekozen secretaris heeft als eerste taak om het resultaat van het stemmenonderzoek via internet bekend te maken en zich ervan te verzekeren dat ieder lid slechts op één manier gestemd heeft, in overeenstemming met de stemwijzen die in het interne reglement zijn beschreven. Gewone besluiten worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. De besluiten met betrekking tot statutenwijzigingen en over ontbinding van de vereniging worden met een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stemmen, mits meer dan de helft van de leden hebben gestemd. Wanneer de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

De Algemene Vergadering kan ook in buitengewone zitting bijeen worden geroepen op verzoek van het bestuur, op verzoek van de meerderheid van de Beheersraad, of op verzoek van de meerderheid van de EDE-kieskringen. Zulke verzoeken worden uitgebracht bij monde van de respectieve voorzitters. Die buitengewone algemene vergaderingen worden voorbereid en vinden volgens dezelfde regels plaats als de gewone algemene vergaderingen.

Artikel 12 : De financiële middelen van de vereniging bestaan uit :
- contributies en geregistreerde giften van haar leden
- subsidies van de staat en elk overheidsorgaan
- geregistreerde giften
- alle andere financiële middelen die toegestaan zijn door de wet en de reglementen
- Er dient van dag tot dag een boekhouding van inkomsten en uitgaven bijgehouden te worden.

Afdeling IV : Wijziging van de statuten en ontbinding

Artikel 13 : De vereniging moet ontbonden worden als het onmogelijk is om ten minste drie leden in de Beehrsraad te kiezen.
Daartoe kan besloten worden door een stemming van de Algemene Vergadering, in het bijzonder ook wanneer de bestaansreden van de Federatie door verwezenlijking van haar doel is komen te vervallen.
In geval van omntbinding wijst de Algemene Vergadering een "vereffenaar", lid of niet, aan. Deze zal, na vereffening van de schulden, het actieve saldo aan Universala Esperanto Asocio toewijzen.

Artikel 14 : De voorzitter dient binnen drie maanden aan de civiele rechtbank te Straatsburg de verklaringen afleggen met betrekking tot :
- veranderingen in de samenstelling van het bestuur,
- wijzigingen die in de statuten zijn aangebracht,
- verandering van plaats van vestiging,
- ontbinding.

Artikel 15 : Het interne reglement wordt uitgewerkt door de Beheersraad en voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Opgesteld te Straatsburg, 21 oktober 2003 en ondertekend na afloop van de Constituerende Vergadering.

Ondertekend door de volgende leden van de Beheersraad waarbij de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris nader zijn opgegeven

- Christian Garino (voorzitter)
- Bruno Schmitt (penningmeester)
- Denis-Serge Clopeau (secretaris)
- René Ballaguy
- Joëlle Cunnac
- Bertrand Hugon
- Jean-Christophe Vincentfilmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents